İlaç Sınıfı Beşeri İthal İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması CORALAN
Birim Miktarı 56
ATC Kodu C01EB17
ATC Açıklaması İvabradin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10198
Orijinal / Jenerik Türü Orjinal
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 89,19 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 79,66 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu NULL
Başlıklar
 1. İlaç Etken Maddeleri
 2. İlaç Prospektüsü
  1. Doz Aşımı
  2. Endikasyonlar
  3. Farmakodinamik Özellikler
  4. Farmakokinetik Özellikler
  5. Farmasötik Şekli
  6. Formülü
  7. İlaç Etkileşmeleri
  8. Doz Aşımı
  9. Endikasyonlar
  10. Farmakodinamik Özellikler
  11. Farmakokinetik Özellikler
  12. Farmasötik Şekli
  13. Formülü
  14. İlaç Etkileşmeleri
  15. Kontraendikasyonlar
  16. Kullanım Şekli Ve Dozu
  17. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  18. Saklama Koşulları
  19. Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
  20. Uyarılar/Önlemler
  21. Yan Etkileri / Advers Etkiler
  22. Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
  23. Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
  24. İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
  25. İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
  26. İlaç Nasıl Kullanılır
  27. İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
  28. İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
  29. Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
  30. Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
  31. Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
  32. Doz Aşımı Ve Tedavisi
  33. Etkin Maddeler
  34. Farmakodinamik Özellikler
  35. Farmakokinetik Özellikler
  36. Farmasötik Form
  37. Gebelik Ve Laktasyon
  38. Geçimsizlikler
  39. İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
  40. İstenmeyen Etkiler
  41. Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
  42. Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
  43. Kontrendikasyonlar
  44. Kullanım Yolu
  45. Küb’ Ün Yenileme Tarihi
  46. Müstahzar Adı
  47. Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
  48. Pozoloji Ve Uygulama Şekli
  49. Raf Ömrü
  50. Ruhsat Numarası(Ları)
  51. Ruhsat Sahibi
  52. Ruhsat Sahibi
  53. Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
  54. Terapötik Endikasyonlar
  55. Üretici Bilgileri
  56. Yardımcı Maddeler
  57. Yardımcı Maddelerin Listesi

İlaç Etken Maddeleri

 • ivabradin (5 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Endikasyonlar

Centrum; vücudun günlük vitamin, mineral, eser element ve lutein ihtiyacını karşılamak amacı ile beslenmeye destek olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakokinetik Özellikler

Film Tablet

Farmasötik Şekli

Formülü

Centrum; 30, 60, 100 film tablet içeren polietilen şişelerde.

İlaç Etkileşmeleri

Wyeth Lederle S.p.A, Aprilia – İtalya

Doz Aşımı

Kullanım yöntemi sebebiyle, doz aşımı semptomlarının oluşması beklenmez. Semptomlar:   Somnolans, koma, ekstrapiramidal semptomlar, konvülsiyonlar, şok, hiper veya hipotermi. Kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla beraber fazla dozda alındığında elektrokardiyografide değişiklikler rapor edilmiştir.   Tedavi: Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Solunum ve kardiyovasküler sistemleri destekleyici önlemler alınmalıdır. Kan basıncı daha da düşebileceğinden epinefrin (adrenalin) kullanılmamalıdır. Konvülsiyonlar diazepamla ve ekstrapiramidal semptomlar biperidenle tedavi edilebilir

Endikasyonlar

Mani dahil akut psikozların başlangıç tedavisinde ve kronik psikozların alevlenmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Etki mekanizması: Zuklopentiksol tioksanten grubundan bir nöroleptiktir. Nöroleptiklerin antipsikotik etkisi dopamin reseptörlerini bloke edişleriyle etkileriyle ilintilidir, ayrıca 5-HT (5-hidroksitriptamin) reseptörlerini bloke ederek bu etkiye katkıda bulunmaları da olasıdır.   İn vitro: Zuklopentiksolün D1 ve D2 dopamin reseptörlerine, a1-adrenoseptörlerine ve 5-HT2 reseptörlerine afinitesi yüksektir ancak kolinerjik müskarin reseptörlerine afinitesi yoktur. Histamin (H1) reseptör afinitesi düşüktür, a2-adrenoseptörlerini bloke edici aktiviteye sahip değildir.   İn vivo: D2 bağlanma yerlerine afinitesi, D1 reseptörlerine afinitesinden yüksektir. Zuklopentiksolün nöroleptik (dopamin reseptörlerini bloke edici) aktivitesi için yapılan tüm davranış çalışmalarında kuvvetli bir nöroleptik olduğu gösterilmiştir. İn vivo test modellerinde, D2 dopamin bağlanma yerlerine (in vitro) afinitesi ve günlük ortalama oral antipsikotik dozları arasında korelasyon saptanmıştır. Diğer çoğu nöroleptikler gibi, zuklopentiksol serum prolaktin seviyesini arttırır. Farmakolojik çalışmalar, yağdaki zuklopentiksol asetatın parenteral uygulamadan 4 saat sonra belirgin etkide olduğunu göstermiştir. Enjeksiyondan bir ila üç gün sonraki dönemde daha belirgin bir etki kaydedilmiştir. Daha sonraki günlerde etki hızla azalmıştır. Klinik etkinlik: Zuklopentiksol asetat; akut psikozlar, mani ve kronik psikozların alevlenmesinde başlangıç tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Tek bir zuklopentiksol asetat enjeksiyonu, psikotik semptomlarda belirgin ve hızlı bir azalma sağlar. Etki süresi 2 ila 3 gündür ve hastanın oral veya depo tedavisine geçirilmesinden önce normalde bir veya iki enjeksiyon yeterlidir. Halüsinasyonlar, delüzyonlar ve düşünce bozuklukları gibi şizofreninin nükleer semptomlarının önemli ölçüde azaltılması veya tamamıyla giderilmesinin yanında zuklopentiksolün; düşmanlık duyguları, kuşkuculuk, ajitasyon ve saldırganlık gibi eşlik eden semptomlar üzerinde de belirgin etkisi bulunmaktadır. Zuklopentiksol geçici ve doza bağımlı bir sedasyon oluşturabilir ancak bu tür bir başlangıç sedasyonu antipsikotik etkisi yerleşmeden önceki dönemde hastayı dindirdiğinden psikozun akut fazında yararlı olabilmektedir. Enjeksiyon sonrası hızla özgün olmayan sedasyon görülür; bu etki, 2 saat sonra belirginleşir ve maksimumuna yaklaşık 8 saatte ulaşır, daha sonra dereceli olarak azalır ve tekrarlanan enjeksiyona rağmen zayıf olarak kalır. Zuklopentiksol asetat özellikle ajite, huzursuz, düşmanlık veya saldırganlık gösteren psikotik hastaların tedavisinde yararlıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Zuklopentiksolün asetik asitle esterifikasyonu sonrası, zuklopentiksol daha lipofilik bir madde olan zuklopentiksol asetata dönüştürülmüştür. Yağda çözündüğünde ve kas içinde enjekte edildiğinde, ester yağdan vücudun sıvı fazına oldukça yavaş bir şekilde difüze olur ve hızla hidrolize olarak aktif madde zuklopentiksolü salıverir.   Kas içine uygulanmayı takiben maksimum serum konsantrasyonuna, 24-48 saatlik sürede (ortalama 36 saat) ulaşılır. Plazma eliminasyonu ortalama yarılanma ömrü (depodan salıverilmeyi yansıtır) yaklaşık olarak 32 saattir.   Dağılım:   Görünür dağılım hacmi (Vd)b yaklaşık 20 l/kg’dir. Plazma proteinine bağlanması yaklaşık % 98-99’dur.   Biyotransformasyon:   Zuklopentiksol metabolizması üç ana yoldan etki eder – sülfoksidasyon, yan zincir N-dealkilasyonu ve glüküronik asit konjügasyonu. Metabolitlerinin psikofarmakolojik aktivitesi yoktur. Zuklopentiksol beyin ve diğer dokulardaki metabolitlere üstünlük sağlar.   Eliminasyon:   Zuklopentiksolün eliminasyon yarı ömrü (t1/2b) yaklaşık 20 saattir ve ortalama sistemik klirensi (Cls) yaklaşık 0.86 l/dakikadır. Zuklopentiksol genellikle feçesle ve bir kısmı da (yaklaşık % 10) idrarla atılır. Dozun sadece yaklaşık % 0.1’i değişmeden idrarla atılır, böbreklerdeki ilaç yükü azdır.   Emziren annelerde zuklopentiksol az miktarda anne sütüyle atılır. Sabit halde; oral olarak veya dekanoatla tedavi gören kadınlarda doz öncesi ortalama süt konsantrasyonu / serum konsantrasyonu oranı yaklaşık 0.29’dur.   Doğrusallık:   Kinetiği doğrusaldır. 100 mg dozluk zuklopentiksol asetata eşdeğer ortalama maksimum zuklopentiksol serum düzeyi ortalaması 102 nmoI/l’dir (41 ng /ml). Enjeksiyondan üç gün sonra serum seviyesi maksimumun yaklaşık üçte biri – 35 nmoI/l (14 ng/ml) – kadardır.   Yaşlı hastalar:   Farmakokinetik parametreler hastaların yaşından oldukça bağımsızdır.   Azalmış böbrek işlevi:   Yukarıda verilen eliminasyon özellikleri gözönüne alındığında, azalmış böbrek işlevinin ana drogun serum seviyeleri üzerinde çok fazla etkisi olmadığı farz edilebilir.   Azalmış karaciğer işlevi:   Veri yoktur.   Polimorfizm:   Bir in vivo araştırma, metabolizma yollarının bir kısmının spartein/debrisokin oksidasyonu (CYP2D6) genetik polimorfizmine maruz olduğunu göstermiştir.

Farmasötik Şekli

IM Enjektabl Solüsyon

Formülü

Etkin madde: Her 1 ml ampul, 50 mg Zuklopentiksol asetat’a eşdeğer Zuklopentiksol içerir. Yardımcı madde: Orta zincir trigliseridler (fraksiyone hindistan cevizi yağı) – 1 ml

İlaç Etkileşmeleri

Kullanımda önlem gerektiren kombinasyonlar: Zuklopentiksol asetat, alkolün sedatif etkisini ve barbitüratlarla diğer merkezi sinir sistemi ilaçlarının etkilerini arttırabilir. Nöroleptikler antihipertansif ilaçların etkilerini arttırabilir veya düşürebilir; guanetidin ve benzer etkili maddelerin antihipertansif etkisi azalır. Nöroleptiklerin lityum ile beraber kullanımı nörotoksisite riskini arttırır. Trisiklik antidepresanlar ve nöroleptikler karşılıklı olarak birbirlerinin metabolizmasını inhibe ederler. Zuklopentiksol asetat, levodopa ve adrenerjik ilaçların etkilerini azaltabilir. Metoklopramid ve piperazinin beraber kullanımı ekstrapiramidal semptomların riskini arttırır. Zuklopentiksol CYP2D6 tarafından kısmen metabolize edildiğinden, bu enzimi inhibe ettiği bilinen ilaçların beraber kullanımı zuklopentiksol klirensinin azalmasına sebep olabilir. Ortostatik hipotansiyona neden olan diğer ilaçlarla birlikte verildiğinde dozaj ayarlaması yapılması gerekli olabilir. Ekstrapiramidal etkileri ortadan kaldırmak için verilen trisiklik antidepresanların ve antimuskarinik antiparkinson ilaçların antimuskarinik etkisini arttırabilir. Antipsikotik ilaçlar, QT aralığını uzatan ilaçlarla (örn. antiaritmikler, antihistaminikler, antimalaryaller ve sisaprid) beraber kullanıldıklarında aritmi riskini arttırırlar. Geçimsizlik: Zuklopentiksol asetat sadece, kendisi gibi hindistan cevizi yağında çözünen zuklopentiksol dekanoat ile karıştırılmalıdır. Zuklopentiksol asetat, sözkonusu preparatların farmakokinetik özelliklerini değiştireceğinden taşıyıcı olarak susam yağı ihtiva eden depo formülasyonlarıyla karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Dolaşım yetersizliğinin sebep olduğu kollaps, herhangi bir sebepten (mesela alkol, barbitürat veya opiat entoksikasyonu) merkezi sinir sistemi depresyonu, koma durumları, kan diskrazileri, faokromositom. Clopixol® Acuphase, bileşenlerinin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler: Dozaj hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır Doz aralığı normalde i.m. olarak 50–150 mg’dir (1-3 ml), gerekli görüldüğünde tercihen 2 ila 3 günlük aralarla tekrarlanabilir.Çok az hastada ilk enjeksiyondan 24 ila 48 saat sonra ek bir enjeksiyon gerekli olabilir. Zuklopentiksol asetat uzun dönem kullanım için değildir ve tedavi süresi iki haftadan daha uzun olmamalıdır. Tedavide maksimum doz 400 mg’yi aşmamalı ve enjeksiyon sayısı ise dördü geçmemelidir. İdame tedavisinde, tedaviye aşağıda verilen doğrultuda oral zuklopentiksol veya i.m. zuklopentiksol dekanoat ile devam edilmelidir. 1)    Oral zuklopentiksole geçiş: Zuklopentiksol asetatın son enjeksiyonundan 2 ila 3 gün sonra; 100 mg zuklopentiksol asetat ile tedavi edilen bir hastaya, tercihen bölünmüş dozlar halinde yaklaşık günde 40 mg’lik bir oral doz ile başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde 2 ila 3 günlük aralarla 10-20 mg’lik artışlarla günde 75 mg veya daha yüksek dozlara çıkılabilir. 2)    Zuklopentiksol dekanoata geçiş: Zuklopentiksol asetatın (100 mg) (son) enjeksiyonuyla birlikte 200-400 mg (1-2 ml) zuklopentiksol dekanoat 200 mg/ml kas içine enjeksiyonla verilmelidir ve her iki haftada bir tekrarlanmalıdır. Daha yüksek dozlar veya daha kısa aralarla verilmesi gerekebilir. Zuklopentiksol asetat ve zuklopentiksol dekanoat aynı şırınga içinde karıştırılabilir ve tek bir enjeksiyonla (ko-enjeksiyon) enjekte edilebilir. Zuklopentiksol dekanoatın takip eden dozları ve enjeksiyonlar arasındaki zaman dilimi hastanın yanıtına göre ayarlanmalıdır. Yaşlı hastalar: Yaşlılarda dozaj azaltılması gerekebilir. Her enjeksiyon için maksimum dozaj 100 mg olmalıdır. Azalmış böbrek işlevi: Zuklopentiksol asetat, böbrek işlevi azalmış hastalara olağan dozlarda verilebilir. Azalmış karaciğer işlevi: Karaciğer işlevi riskli hastalara, tavsiye edilen dozların yarısı verilmelidir; mümkünse serum seviye tespiti yapılması tavsiye edilir. Kullanım yöntemi: Zuklopentiksol asetat, glüteal bölgenin üst dış kadranına kas içi enjeksiyonla uygulanır. 2 ml’yi aşan enjeksiyon hacimleri iki enjeksiyon alanına dağıtılmalıdır. Lokal tolerabilitesi iyidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

50 film tabletlik ambalajlarda, ‘Clopixol® 2 mg film tablet’ 50 film tabletlik ambalajlarda, ‘Clopixol® 10 mg film tablet’ 50 film tabletlik ambalajlarda, ‘Clopixol® 25 mg film tablet’ 20 ml’lik ambalajlarda, ‘Clopixol® 20 mg/ml damla’ 1 ml 1 ampullük ambalajlarda, ‘Clopixol® Depot 200 mg/ml IM enjektabl solüsyon

Saklama Koşulları

Clopixol® Acuphase, 25°C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEKLERİ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kutuda; 1 adet renksiz cam ampulde 1 ml.

Uyarılar/Önlemler

Uyarılar: Nöroleptik malign sendrom (hipertermi, rijidite, dalgalanmalı bilinç durumu, otonom sinir sisteminin kararsızlığı) gelişme olasılığı her nöroleptikte vardır. Bu risk, daha kuvvetli ilaçlarda daha fazla olabilir. Ölümlü vakalar arasında geçmişinde organik beyin sendromu, mental gerilik, opiat ve alkol bağımlılığı olan hastalar daha fazladır.   Tedavi: Nöroleptiğin kesilmesi. Semptomatik tedavi ve genel destekleyici önlemlerin kullanılması.   Dantrolen ve bromokriptin kullanılabilir.  Semptomlar, oral nöroleptikler kesildikten sonra bir haftadan fazla ve depo formları kesildikten sonra daha da fazla sürebilir.   Önlemler:   Diğer nöroleptikler gibi zuklopentiksol asetat; organik beyin sendromu, konvülsif bozukluklar ile ileri hepatik ve kardiyovasküler hastalıklar, aritmi, ciddi solunum yolları hastalığı, böbrek yetmezliği, epilepsi, Parkinson hastalığı, dar açılı glokom, prostatik hipertrofi, hipotroidizm, hipertroidizm ve myasthenia gravis’i olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.    Diğer psikotroplar için geçerli olduğu gibi zuklopentiksol asetat; diyabetik hastalarda antidiyabetik tedavi ayarlaması için gerekli insülin ve glükoz seviyelerini değiştirebilir.   Çocuklarda kullanım:   Klinik tecrübe olmadığından önerilmez. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı Gebelik kategorisi ‘C’dir Hamilelik: Hastaya olan yararı fetüse olabilecek zararından fazla değilse; zuklopentiksol asetat hamilelikte kullanılmamalıdır. Hamileliğin geç döneminde veya çalışırken nöroleptiklerle tedavi gören annelerin bebekleri; letarji, tremor ve fazla uyarılabilme gibi entoksikasyon belirtileri gösterebilirler ve apgar skorları düşük olabilir. Emzirme: Zuklopentiksol anne sütünde düşük konsantrasyonlarda bulunduğundan, terapötik dozlarda kullanıldığında bebeği etkilemez. Bebek tarafından alınan doz, ağırlığa bağlı anne dozunun (mg/kg) % 1’inden daha azdır. Klinik açıdan önemli görüldüğünde zuklopentiksol asetat tedavisi sırasında emzirmeye devam edilebilir ancak özellikle doğumdan sonraki ilk 4 hafta olmak üzere bebeğin gözlemlenmesi önerilir. Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri : Zuklopentiksol asetat sedatif bir ilaçtır. Psikotrop tedavisi gören hastaların genel dikkat ve konsantrasyon seviyelerinde bozukluk görülebilir; bu nedenle, araba veya diğer makineleri kullanma yetenekleri hakkında uyarılmaları gerekir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkilerin çoğu doza bağımlıdır. Klinik çalışmalar:   Klinik çalışmalarda (N=812) görülen başlıca yan etkiler şöyledir:   Deri ve apandaj bozuklukları Yaygın değil (>1/1000, <1/100): İsilik, terleme artışı Merkezi ve periferal sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın (>1/10):   Yaygın (>1/100, <1/10): Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Ekstrapiramidal bozukluklar*, baş dönmesi Parestezi   Baş ağrısı, vertigo, konvülsiyonlar Görme bozuklukları Çok yaygın (>1/10): Göz merceğinde ayarlama bozukluğu Psikiyatrik bozukluklar Yaygın (>1/100, <1/10):       Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Konsantrasyon bozukluğu, amnezi, sinirlilik, depresyon, uykusuzluk, apati, rüya görme bozukluğu   Libido artışı, libido azalması Gastro-intestinal sistem bozukluklar Çok yaygın (>1/10): Yaygın (>1/100, <1/10): Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Ağız kuruluğu Salya artışı   Kusma, diyare, bulantı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler. Genel kardiyovasküler bozukluklar Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Postüral hipotansiyon Kalp hızı ve ritim bozuklukları Yaygın (>1/100, <1/10): Taşikardi Solunum sistemi bozuklukları Yaygın değil (>1/1000, <1/100):   Nefes darlığı, nazal konjesyon İdrar sistemi bozuklukları Yaygın (>1/100, <1/10): İşeme bozuklukları Kadın üreme sistemi bozuklukları Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Lohusalık harici süt salgılanması Genel olarak vücut Yaygın (>1/100, <1/10): Yaygın değil (>1/1000, <1/100): Asteni   Alerjik reaksiyon   Karaciğer üzerine etkiler: Karaciğer işlev testlerinde geçici hafif değişiklikler görülmüştür. Ekstrapiramidal bozukluklar görülebilir. Çoğu durumda bu yan etkiler, antiparkinson ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Antiparkinson ilaçlarının rutin olarak profilaktik kullanımı önerilmez. Şu ekstrapiramidal semptomlar rapor edilmiştir: Hipertoni, tremor, hipokinezi, distoni, hiperkinezi, tardif diskinezi. Pazarlama sonrası raporlar: Nöroleptik malign sendrom rapor edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE, DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Takvimli ambalaj. Aluminyum/PVC blister paketleri karton kutularda ambalajlanmıştır. Ambalaj boyu Kutu 56 tablet içermektedir.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

İvabradinin sürüş performansı üzerine olası etkisini değerlendirmek amacıyla sağlıklı gönüllülerde yapılan spesifik çalışmada, sürüş performansında değişim olmadığı kaydedilmiştir. İvabradinin araç ve makine kullanma yetisi üzerine bir etkisi yoktur. Ancak, ivabradin, fosfenlerden oluşan, ışığa bağlı geçici olaylara yol açabilir (bakınız bölüm 4.8). Araç ve makine kullanımı sırasında özellikle de gece araç kullanırken, ışık yoğunluğunda oluşabilecek ani değişimler sonucunda bu tür ışığa bağlı olayların gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CORALAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, İvabradin’e veya Coralan’ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerji ve/veya duyarlılığınız varsa, Tedaviden önce, istirahat halindeki kalp atım hızınız yavaş ise (dakikada 60 vuruşun altında), Hastanede yatmanızı gerektirecek şok veya infarktüs gibi önemli kalp hastalığınız varsa (kardiyojenik şok veya akut miyokard infarktüsü), Kalp ritim bozukluğunuz varsa (sinüs sendromu), Kalp krizi geçiriyorsanız, Kan basıncınız çok düşük ise, Göğüs ağrınız “kararsız” ise, yani egzersiz, hareket, soğuk hava, stres veya heyecan olmaksızın göğüs ağrınız oluyorsa (stabil olmayan anjina pektoris), Ağır kalp yetersizliğiniz varsa (kalbiniz yeterli çalışmıyorsa), Kalp piliniz varsa, Ağır karaciğer yetersizliğiniz varsa, Ağız veya enjeksiyon yolu ile alınan mantar ilaçlarını (ketokonazol, itrakonazol),  makrolid grubu antibiyotikleri (ağızdan alınan josamisin, klaritromisin, telitromisin, eritromisin),  HIV virüsünü tedavi eden ilaçları (nelfinavir, ritonavir) veya depresyonda kullanılan nefazodon’u kullanıyorsanız (bakınız: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı). Hamileyseniz, Emziriyorsanız.  CORALAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ  Eğer, Kalp ritim bozukluğunuz varsa, Yorgunluk veya nefes darlığınız varsa (kalbinizin çok yavaşladığı anlamına gelir), Diltiazem veya verapamil kullanıyorsanız, Kalp ritim bozukluklarını veya diğer durumları tedavi eden QT uzatan ilaçlar kullanıyorsanız, Kalıcı atriyal fibrilasyon hastasıysanız (bir çeşit kalp ritim bozukluğu), Yakın geçmişte inme (beyin felci) geçirdiyseniz, Hafif veya orta şiddette düşük kan basıncınız varsa, Kronik kalp yetersizliğiniz varsa (kalbin düzeli çalışmadığı durumlar), Kronik retina hastalığınız varsa (gözün damarsal tabakası), Orta şiddette karaciğer yetersizliğiniz varsa, Ağır böbrek yetersizliğiniz varsa,  Bu uyrarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CORALAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Coralan ile tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketiminizi sınırlandırmanız önerilir.  Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CORALAN hamilelikte kullanılmaz. CORALAN ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CORALAN emzirirken kullanılmaz. Araç ve makine kullanımı Coralan tedavisi sırasında geçici olarak görme alanınızda ışık yoğunluğundaki ani değişimlere bağlı parlaklıklar oluşabilir (Bakınız “4. Olası yan etkiler nelerdir”). Bu durum araba, araç ve makina kullanımınızı etkilemeyecektir Ancak yine de ışık yoğunluğunda ani değişimlerin olabileceği zamanlarda, özellikle de gece araba, araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız önerilir.  CORALAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Herbir CORALAN tableti 63.91 mg laktoz içermektedir. Laktoz ve benzeri şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bazı ilaçlar vücudunuzun CORALAN tedavisine vereceği cevabı etkileyebilir. Bu yüzden eğer reçeteli veya reçetesiz olarak aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bildiriniz. Doktorunuz kullanacağınız Coralan dozunda ya gereken ayarlanmayı yapacak yada tedavi sırasında sizi daha yakından takip edecektir. Diltiazem, Verapamil (kalp hızını azaltır, tansiyon yüksekliği veya göğüs ağrısının tedavisi için kullanılır), Flukonazol (mantar hastalığı tedavisi için kullanılır. Ağız yolu ile kullanım varsa), Rifampisin (antibiyotiktir), Barbitürat grubu ilaçlar (uyku bozukluğu veya sara hastalığı için kullanılır), Fenitoin (sara hastalığı tedavisi için kullanılır), Hypericum perforatum veya St.John’s Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaç), Kalp ritim bozukluğu veya diğer bazı durumların tedavisi için kullanılan ilaçlar: Kinidin, disopiramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde),  Bepridil (koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı tedavisi için), Pimozid, ziprasidon, sertindol gibi bazı ilaçlar (anksiyete, şizofreni veya diğer psikozların tedavisi için kullanılır), Meflokin veya halofantrin (sıtma tedavisi için kullanılır), Eritromisin IV (antibiyotiktir), Pentamidin (parazitlere karşı tedavide kullanılır), Sisaprid (mide – yemek borusu reflüsünün tedavisinde kullanılır). Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, CORALAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:   Çok yaygın            : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. Yaygın                 : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan     : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek                 : 1.000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek           : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.   Göz hastalıkları   Çok yaygın: Gözde ışığa bağlı geçici olaylar (genellikle ışık yoğunluğundaki ani değişimlerden kaynaklan görme alanındaki parlaklığın yeryer kısa süre için artması)   Yaygın: Bulanık görme Kardiyak hastalıkları   Yaygın: Kalbin yavaş çalışması Yaygın olmayan: Normal ritim dışı ilave kalp atımı Çarpıntı Gastrointestinal hastalıkları   Yaygın olmayan: Bulantı Kabızlık İshal Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları   Yaygın: Başağrısı Sersemleme Başdönmesi Nefes darlığı Kas krampları Kan tetkiklerinde (laboratuvar parametrelerinde) değişiklikler. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .  

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:Coralan kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Olağan önerilen başlangıç dozu günde iki kez, sabahları ve akşamları bir tablet Coralan 5 mg’dır. Gerekirse, doz günde iki kez sabahları ve akşamları 7.5 mg’a yükseltilebilir. Doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir.  Uygulama yolu ve metodu:   CORALAN ağızdan kullanım içindir. Tabletler yemekle birlikte alınmalıdır. Tabletleri çiğnemeyiniz.    Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:   CORALAN çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanım için uygun değildir.   Yaşlılarda kullanımı:   Bazen doktorunuz yaşınızla ilintili olarak CORALAN tedavisini yarım doz önerebilir. Böyle bir durumda sabahları Coralan 5 mg’ın yarısını ve akşamları da Coralan 5mg’ın kalan yarısını kullanabilirsiniz.   Özel kullanım durumları:   Böbrek yetmezliği:Böbrek yetmezliği olup kreatinin klerensi 15 ml/dak’ın üzerinde olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Bununla birlikte kreatinin klerensi 15 ml/dak’ın altında olan hastalarda CORALAN’ın dikkatli kullanımı önerilmektedir.   Karaciğer yetmezliği:Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN kullanılmamalıdır.     Eğer CORALAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.   Kullanmanız gerekenden daha fazla CORALAN kullandıysanız:   CORALAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.   Önerilenden daha sık veya çok fazla sayıda CORALAN tableti yuttuysanız, kalbiniz tedaviniz için arzu edilenden daha fazla yavaşlayacağından, nefesinizin tıkandığını veya yorgun olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda derhal doktorunuzla irtibat kurunuz.   CORALAN’ı kullanmayı unutursanız   Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.   CORALAN’ın herhangi bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz. Tabletleri içeren blisterin üzerine basılı olan takvim, son Coralan tabletini ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.   CORALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:   Anjina tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir. CORALAN’ı doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. CORALAN’ın kesilmesi kalp hızı ve göğüs ağrısı açısından bir rebaund (geri tepme) işareti vermeyecektir. Ancak siz CORALAN tedavisini kendiliğinizden kesecek olursanız tedavi öncesindeki şikayetleriniz geri dönecektir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CORALAN 5 mg, somon renginde, çubuk şeklinde, çift tarafı çentikli, bir yüzünde “5” ve diğer yüzünde baskısı bulunan film kaplı tablettir. Her kutuda toplamda 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalaj bulunmaktadır. CORALAN, bir kalp ilacıdır. Tıpta “stabil anjina pektoris” olarak tanımlanan koroner arter hastalığına bağlı göğüs ağrısının tedavisi için kullanılmaktadır. “Stabil anjina pektoris” hakkında: Stabil anjina, temel olarak kalbin yeterince oksijen alamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Genellikle 40 ile 50 yaşlar arasında görülür ve sıklıkla göğüste hissedilen ağrı veya sıkışma şeklindedir. Bu tip göğüs ağrısı özellikle, kalbin normalden daha hızlı çarptığı zamanlarda, örneğin egzersiz sırasında, heyecanlanılan anlarda, soğuk havaya maruz kalındığında veya yemekler sonrasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Kısacası kalp hızında meydana gelen artış, koroner arter hastalığı olan hastalarda göğüs ağrısına yol açabilmektedir. CORALAN esasen kalp hızını azaltarak etki eder ve bu sayede özellikle anjina oluşumunu tetikleyen durumlarda kalbin oksijene olan ihtiyacını azaltır. Bu sayede Coralan, anjina ataklarının sayısının kontrol altına alınmasına ve atak sayısının azaltılmasına yardımcı olur.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

CORALAN’ı çocukların göremeyeceği veya ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. CORALAN 30°C’ın altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır. Bu ilaç özel saklama koşulları gerektirmemektedir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız Kutu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereksinim yoktur.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CORALAN 5 mg film kaplı tablet.

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Farmakodinamik etkileşimler:   Birlikte kullanımı önerilmeyenler:   QT uzatan tıbbi ürünler Kardiyovasküler QT uzatan tıbbi ürünler (örneğin, kinidin, disopiramid, bepridil, sotalol, ibütilid, amiodaron)  Kardiyovasküler olmayan QT uzatan tıbbi ürünler (örneğin, pimozid, ziprasidon, sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, sisaprid, eritromisin IV) QT aralığının uzaması kalp atım hızı azalmasını artırabileceğinden kardiyovasküler ve kardiyovasküler olmayan QT uzatan tıbbi ürünler ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer kombinasyon gerekli görülür ise, yakın kardiyak gözlem gerekmektedir (bakınız bölüm 4.4).   Farmakokinetik etkileşimler:   Sitokrom P450 3A4 (CYP3A4)   İvabradin yalnız CYP3A4 ile metabolize olmaktadır ve bu sitokromun çok zayıf bir inhibitörüdür. Dolayısıyla, ivabradinin diğer CYP3A4 substratlarının (hafif, orta seviye ve şiddetli inhibitörler) metabolizma ve plazma konsantrasyonlarını etkilemediği gösterilmiştir. CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri ivabradin ile klinik olarak anlamlı oranda etkileşir, metabolizma ve farmakokinetiğini etkiler. İlaç-ilaç etkileşim çalışmaları, CYP3A4 inhibitörlerinin ivabradin plazma konsantrasyonlarını yükselttiğini, indükleyicilerin azalttığını ortaya koymaktadır. İvabradinin yükselen plazma konsantrasyonları aşırı bradikardi riski ile ilişkilendirilebilmektedir (bakınız bölüm 4.4).    Birlikte kullanımı kontrendike olanlar:   Güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri (Azol antifungaller: ketokonazol, itrakonazol, makrolid antibiyotikler: klaritromisin, eritromisin per os, josamisin, telitromisin, HIV proteaz inhibitörleri: nelfinavir, ritonavir ve nefazodon gibi) ile kombinasyon kontrendikedir (bakınız bölüm 4.3). Güçlü CYP3A4 inhibitörleri olan ketokonazol (günde 200 mg) ve josamisin (günde iki kez 1 g), plazmanın ivabradine ortalama maruz kalımını 7-8 kat artırmaktadır.   Birlikte kullanımı önerilmeyenler:   Orta seviye CYP3A4 inhibitörleri: sağlıklı gönüllüler ve hastalarda yapılan spesifik etkileşim çalışmaları, diltiazem veya verapamil gibi kalp atım hızı azaltan ajanlar ile ivabradin kombinasyonunun, ivabradine maruz kalmayı (Eğri altı altında (EAA) 2-3 kat artış) artırdığını ve kalp atım hızını ek olarak dakikada 5 vuruş azalttığını göstermiştir. İvabradinin bu tıbbi ürünlerle birlikte kullanımı önerilmemektedir (bakınız bölüm 4.4).   Önlem alarak birlikte kullanım: Orta seviye CYP3A4 inhibitörleri: ivabradinin diğer orta seviye CYP3A4 inhibitörleri (ör: flukonazol) ile birlikte kullanımı, günde iki kez 2.5 mg başlangıç dozu ile ve dinlenme halinde kalp atım hızı dakikada 60 vuruşun üzerindeyse, kalp atım hızının takibi kaydıyla düşünülebilir. Greyfurt suyu: greyfurt suyu ile birlikte alındığında ivabradine maruz kalma 2 kat artmıştır. Dolayısıyla, ivabradin ile tedavi süresince greyfurt suyu kullanımı kısıtlanmalıdır. CYP3A4 indükleyicileri: CYP3A4 indükleyicileri (ör: rifampisin, barbitüratlar, fenitoin, hypericum perforatum [St John’s Wort]) ivabradine maruz kalmayı ve aktivitesini azaltabilir. CYP3A4 indükleyen tıbbi ürünler ile birlikte kullanım sırasında ivabradin dozunun ayarlanması gerekebilir. Günde iki kez 10 mg ivabradin ile St John’s Wort birlikte kullanımının EAA’sını yarı yarıya azalttığı görülmüştür. İvabradin tedavisi süresince St John’s Wort kullanımı kısıtlanmalıdır (bakınız bölüm 4.4). Diğer birlikte kullanımlar:   Spesifik ilaç-ilaç etkileşim çalışmalarında, şu tıbbi ürünlerin ivabradinin farmakokinetik ve farmakodinamikleri üzerinde klinik olarak anlamlı etkisi olmadığı gösterilmiştir: proton pompa inhibitörleri (omeprazol, lansoprazol), sildenafil, HMG CoA redüktaz inhibitörleri (simvastatin), dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri (amlodipin, lasidipin), digoksin ve varfarin. Ayrıca, ivabradinin simvastatin, amlodipin, lasidipin farmakokinetikleri ve digoksin, varfarin farmakokinetikleri ve farmakodinamikleri ve aspirin farmakodinamikleri üzerine klinik olarak anlamlı etkisi olmadığı gösterilmiştir.  Pivot faz III klinik çalışmalarda burada sıralanan tıbbi ürünler kısıtlanmamıştır ve dolayısıyla güvenlilik endişesi olmaksızın ivabradin ile rutin olarak birlikte kullanılmıştır: anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin II antagonistleri, diüretikler, kısa ve uzun etkili nitratlar, HMG CoA redüktaz inhibitörleri, fibratlar, proton pompası inhibitörleri, oral antidiyabetikler, aspirin ve diğer anti platelet ajanları.   Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler: Bu konuda yeterli bilgi yoktur.   Pediyatrik popülasyon:Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımı şiddetli ve uzun süren bradikardiye yol açabilir (bakınız bölüm 4.8). Şiddetli bradikardi semptomatik olarak bu konuda uzman kurumlarda tedavi edilmelidir. Zayıf hemodinamik toleransının eşlik ettiği bradikardi durumunda, isoprenalin gibi intravenöz beta adrenerjik reseptör agonisti ajanlar ile semptomatik tedavi düşünülmelidir. Gerekli görülürse, geçici kardiyak pacemaker kullanılmalıdır.  

Etkin Maddeler

Her tablet 5 mg İvabradin içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer kardiyak preparatlar ATC kodu: C01EB17   Etki mekanizması:   İvabradin izole olarak kalp atım hızını azaltan bir ilaçtır. Kardiyak pacemaker olarak sinüs düğümünde spontan diyastolik depolarizasyonu kontrol eden ve kalp atım hızını düzenleyen If akımının (içe yönelik sodyum akımı) selektif ve spesifik inhibisyonu yoluyla etki eder. Kardiyak etki sinüs düğümüne özeldir ve intra-atriyal, atriyoventiküler veya intraventiküler iletim süreleri, miyokardiyal kontraktilite ve ventriküler repolarizasyonu üzerine ise etkisi yoktur. İvabradin aynı zamanda kardiyak If akımına çok benzeyen retinal Ih akımı (hiperpolarizasyon ile aktive olan iyonik kanal) ile de etkileşebilmektedir. Görsel sistemin temporal rezolüsyonuna dahil olur ve parlak ışık uyarıcısına verilen retinal tepkiyi engeller. İvabradin tarafından Ih akımının kısmi inhibisyonu sebebiyle, hastalar tarafından bazen tetikleyici durumlarda (ör: parlaklıkta ani değişiklikler) ışığa bağlı olaylar (fosfenler = görsel alanın bir kısmında parlaklığın geçici olarak artışı) tanımlanmaktadır (bakınız bölüm 4.8).   Farmakodinamik etkiler:   İnsanlarda ivabradinin başlıca farmakodinamik özelliği doza bağlı olarak kalp atım hızında spesifik azalmadır. Artan dozlarda gözlenen plato etkisi nedeniyle, günde iki kez 20 mg’a kadar alınan dozlar ile kalp atım hızında elde edilen azalma, 40 vuruş/dak altındaki derin bradikardi riskinin azalmasıyla uyumludur (bakınız bölüm 4.8). Önerilen dozlarda, dinlenme ve egzersiz halinde kalp atım hızı yaklaşık dakikada ortalamalardan 10 vuruş azalmaktadır. Bu durum, kalbin yaptığı işyükünde ve miyokardiyal oksijen tüketiminde azalmaya yol açmaktadır. İvabradin intrakardiyak iletimi, kontraktiliteyi (negatif inotropik etki yoktur) veya ventriküler repolarizasyonu etkilememektedir: Klinik elektrofizyoloji çalışmalarında, ivabradinin atriyoventriküler veya intraventiküler iletim süreleri veya düzeltilmiş QT aralıkları üzerine etkisi görülmemiştir; Sol ventrikül disfonksiyonu (sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %30 ile 45 arası) olan hastalarda, ivabradinin LVEF üzerinde zararlı etkisi görülmemiştir. Coralan’ın anti-anginal ve anti-iskemik etkinliği yapılan beş çift-kör randomize çalışma ile gösterilmiştir (üçü plaseboya karşı, biri atenolol ve diğeri amlodipin’e karşı). Bu çalışmalar kronik stabil angina pektorisi olan toplam 4,111 hasta ile yapılmış, bu hastaların 2,617’si ivabradin almıştır. Günde iki kez 5 mg ivabradin tedavisinin 2-4 hafta arasındaki tüm egzersiz test parametreleri üzerindeki etkinliği gösterilmiştir. Etkililik günde iki kez 7.5 mg ile teyit edilmiştir. Özellikle, günde iki kez 5 mg’ın üzerindeki ek fayda, atenolol’e karşı referans kontrollü çalışmada tespit edilmiştir: günde iki kez 5 mg ile bir ay tedaviden sonra vadide toplam egzersiz süresi yaklaşık 1 dakika artarken, günde iki kez 7.5 mg’a titre edildikten sonra 3 aylık ek tedavinin ardından yaklaşık 25 saniye daha yükselmiştir. Bu çalışmada, ivabradinin anti-anginal ve anti-iskemik faydası 65 yaş ve üzeri hastalarda teyit edilmiştir. Günde iki kez 5 ve 7.5 mg’ın etkinliği çalışmalardaki tüm egzersiz test parametrelerinde (toplam egzersiz süresi, sınırlayıcı anginaya kadar olan süre, anginanın başlamasına kadar olan süre ve 1mm ST segment depresyonuna kadar olan süre) uyumludur ve angina ataklarında yaklaşık %70 azalmayla ilişkilendirilmiştir. Günde iki kez kullanım şeklindeki doz rejimi ivabradinin 24 saat boyunca aynı etkinliği sürdürmesini sağlamaktadır.    Klinik etkililik ve güvenlilik:   889 hastanın katıldığı randomize plasebo kontrollü çalışmada, günde 1 defa 50mg atenolola ek olarak verilen İvabradin, ilaç aktivitesinin en düşük olduğu zamanda (oral kullanımdan 12 saat sonra) tüm ETT (egzersiz tolerans testi) parametrelerinde ilave etkililik göstermiştir.   725 hastanın katıldığı randomize plasebo kontrollü çalışmada, ivabradinin ilaç aktivitesinin en düşük olduğu noktada (oral kullanımdan 12 saat sonra) amlodipinin ardından ek bir etkililik göstermediği, ancak dorukta (oral kullanımdan 3-4 saat sonra) ek etkililik gösterdiği kaydedilmiştir.   Etkililik çalışmalarında, ivabradin etkililiği 3 veya 4 aylık tedavi dönemleri boyunca tamamen korunmuştur. Tedavi sırasında farmakolojik tolerans (etkililik  kaybı) gelişimi veya tedavinin aniden kesilmesi sonrasında geri tepme (rebound fenomen) olayına ilişkin herhangi bir kanıt yoktur. İvabradinin anti-anginal ve anti-iskemik etkileri, kalp atım hızında doza bağlı azalma ve dinlenme ve egzersiz durumunda hız basınç çarpımında (kalp atım hızı x sistolik kan basıncı) anlamlı düşüş ile ilişkilendirilmektedir. Kan basıncı ve periferik damar direnci üzerine olan etkiler azdır ve klinik olarak anlamlı değildir.   En az bir yıl ivabradin ile tedavi edilen hastalarda (n=713) kalp atım hızında azalmanın uzun dönemde de devam ettiği gösterilmiştir. Glukoz ve lipid metabolizmalarında ise etki gözlenmemiştir.   Diyabetik hastalarda (n=457) ivabradinin anti-anginal ve anti-iskemik etkinliği korunmuş, genel popülasyonla kıyaslandığında benzer güvenlilik profili sergilenmiştir.   BEAUTIFUL çalışması, %86.9’unun beta bloker kullandığı optimal arka plan tedavisini alan koroner arter hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu (LVEF< %40) olan 10917 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın temel bileşik etkililik kriterleri kardiyovasküler ölüm, akut miyokard infarktüsü veya yeni başlayan veya kötüleşen kalp yetmezliği için hastaneye yatıştır. Bu çalışma, İvabradin ile karşılaştırıldığı plasebo grubu arasında birincil ortak son nokta oranları açısından herhangi bir fark göstermemiştir (rölatif risk ivabradin: plasebo 1.00, p=0.945). Bununla birlikte randomizasyon sırasında semptomatik anginası bulunan hastaların dahil edildiği post-hoc alt grup (n=1507) analizinde, kardiyovasküler ölüm, akut miyokard infarktüsü veya kalp yetmezliği için hastaneye yatışla ilişkili herhangi bir güvenlilik uyarısı tanımlanmamıştır (%12 ivabradin, %15.5 plaseboya karşı, p=0.05).

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler   Fizyolojik koşullarda, ivabradin tabletlerden hızla salınmaktadır ve suda çözünmesi yüksektir (>10 mg/ml). İvabradin S-enansiyomeridir ve in vivo biyodeğişimi kanıtlanmamıştır. İvabradinin N-desmetillenmiş türevi insanlarda esas aktif metabolit olarak tanımlanmıştır.   Emilim: İvabradin oral yoldan alındıktan sonra hızla ve neredeyse tamamen gastrointestinal sistemden emilir ve doruk plazma düzeyine aç karnına yaklaşık 1 saat sonra ulaşılır. Film kaplı tabletlerin mutlak biyoyararlanımı, barsak ve karaciğerdeki ilk geçiş etkisi sebebiyle yaklaşık %40’tır. Gıda alımı emilimi yaklaşık 1 saat geciktirmekte ve plazmaya maruz kalmayı %20 – 30 artırmaktadır. Maruz kalmada kişiler arası değişkenliği azaltmak amacıyla, tabletlerin yemekle beraber alınması önerilmektedir (bakınız bölüm 4.2).   Dağılım:İvabradin plazma proteinlerine yaklaşık %70 bağlanır ve hastalarda sabit durumda dağılım hacmi 100 litreye yakındır. Önerilen doz olan günde iki kez 5 mg’ın süregelen kullanımından sonra maksimum plazma konsantrasyonu yaklaşık 20 ng/ml’dir (CV=%29). Sabit durumda ortalama plazma konsantrasyonu 10 ng/ml’dir (CV=%38).   Biyotransformasyon:İvabradin, yalnız sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) ile karaciğer ve barsakta oksidasyona uğrar ve kapsamlı şekilde metabolize olur. Başlıca aktif metaboliti N-desmetillenmiş türevidir (S 18982) ve buna maruz kalma ana bileşimin yaklaşık %40’ıdır. Aktif metabolitin metabolizması da CYP3A4’ü içermektedir. İvabradinin CYP3A4 için afinitesi azdır, klinik olarak anlamlı CYP3A4 indüksiyonu veya inhibisyonu belirtisi göstermez ve dolayısıyla CYP3A4 sübstrat metabolizması veya plazma konsantrasyonlarını değiştirmesi beklenmez. Ancak, güçlü inhibitörler ve indükleyiciler ivabradin plazma konsantrasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir (bakınız bölüm 4.5).   Eliminasyon:İvabradinin plazmada esas yarılanma ömrü 2 saattir (Eğri altı alanın (EAA) %70-75’i) ve etkili yarı ömrü 11 saattir. Total klerensi yaklaşık 400 ml/dak, renal klerensi ise yaklaşık 70 ml/dak’dır. Metabolitlerin atılımı, aynı oranda dışkı ve idrar ile olur. Oral dozun yaklaşık %4’ü değişmeden idrar yoluyla atılır.   Doğrusallık:İvabradin kinetikleri 0.5 mg – 24 mg oral doz aralığında lineerdir.   Hastalardaki karakteristik özellikler   Geriyatrik popülasyon: Yaşlılar (≥65 yaş) ile çok yaşlılar (≥75 yaş) ve genel popülasyon arasında farmakokinetik farklılık (EAA ve Cmax) gözlenmemiştir.   Böbrek yetmezliği: Renal klerensin ivabradin ve ana metaboliti olan S 18982’nin toplam atılımına düşük katkısı (yaklaşık %20) nedeniyle, renal yetmezliğin (kreatinin klerensi 15 – 60 ml/dak arası) ivabradin farmakokinetikleri üzerine etkisi minimaldir (bakınız bölüm 4.2).   Hepatik yetmezlik: Hafif derece hepatik yetmezliği (Child-Pugh değeri 7) olan hastalarda, normal hepatik fonksiyonu olanlar ile karşılaştırıldığında, ivabradinin bağlı olmayan EAA’sı ve ana aktif metaboliti %20 daha yüksektir. Orta derece hepatik yetmezliği olan hastalarda bir sonuca varmak için yeterli veri bulunmamaktadır. Şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalar için veri yoktur (bakınız bölüm 4.2 ve 4.3).    Farmakokinetik/farmakodinamik (FK/FD) ilişkisi   FK/FD ilişkisi analizi günde iki kez 15-20 mg doza kadar ivabradin ve S 18982 plazma konsantrasyonları arttıkça, kalp atım hızının neredeyse lineer olarak azaldığını göstermektedir. Daha yüksek dozlarda kalp atım hızındaki azalma artık ivabradin plazma konsantrasyonları ile orantısal değildir ve bir platoya ulaşma eğilimi göstermektedir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılan ivabradinden kaynaklanabilecek olan ivabradine yüksek dozlarda maruz kalmanın, kalp atım hızında aşırı düşüşe neden olması mümkündür ancak, orta derece CYP3A4 inhibitörleri ile bu risk azalmaktadadır (bakınız bölüm 4.3, 4.4 ve 4.5).

Farmasötik Form

Film kaplı tablet. Somon renkli, çubuk şeklinde, iki tarafı çentikli, bir yüzü “5” diğer yüzü  baskılı film kaplı tablet. Tabletler iki eşit parçaya bölünebilir.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye   Gebelik kategorisi: X   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrol   Bu konuyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.   Gebelik dönemi    Gebelik döneminde kontrendikedir. Gebelerde ivabradin kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvan üreme çalışmalarında, embriyotoksik ve teratojenik etkiler gözlenmiştir (bakınız bölüm 5.3). İnsanlarda potansiyel risk bilinmemektedir. Dolayısıyla, ivabradin gebelik sırasında kontrendikedir.   Laktasyon dönemi    Deneysel çalışmalar ivabradinin süte geçtiğini göstermektedir. Dolayısıyla, ivabradin emziren kadınlarda kontrendikedir.

Geçimsizlikler

Bilgi bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsatlandırma tarihi: 19.07.2006 Son yenilenme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

Coralan yaklaşık 5,000 hastada yapılmış klinik çalışmalarda incelenmiştir. Yaklaşık 2,900 hasta faz II-III çalışmalarda ivabradin ile tedavi edilmiştir. İvabradin ile en sık raslanan istenmeyen etkiler doza bağlıdır ve tıbbi ürünün farmakolojik etkisiyle ilgilidir. Aşağıdaki advers etkiler veya olaylar klinik çalışmalar sırasında bildirilmiştir ve belirtilen aralıklara göre sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) Araştırmalar Yaygın olmayan: Hiperürisemi Eozinofili Yüksek kan kreatinin düzeyi Göz hastalıkları Çok yaygın: Işığa bağlı olaylar (fosfenler): hastaların %14.5’inde bildirilmiştir ve görsel alanın bir kısmında parlaklığın geçici olarak artışı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ışık yoğunluğunda ani değişimler tarafından tetiklenmektedir. Fosfenlerin başlaması genellikle tedavinin ilk iki ayında olmaktadır, daha sonra tekrarlanabilmektedir. Fosfenler genellikle hafif ve orta derece yoğunlukta bildirilmiştir. Tüm fosfenler tedavi sırasında veya sonrasında, çoğunluğu (%77.5) tedavi sırasında olmak üzere kesilmiştir. Hastaların %1’inden azı fosfenler yüzünden günlük rutinini değiştirmiş veya tedaviyi bırakmıştır.   Yaygın: Bulanık görme Kardiyak hastalıkları Yaygın: Bradikardi: Özellikle tedaviye başladıktan sonraki 2-3 ay içerisinde, hastaların %3.3’ünde. Hastaların %0.5’inde şiddetli bradikardi görülmüştür. (dakikada 40 vuruş veya altında kalp hızı) 1. derece AV blok (EKG’de uzamış PQintervali) Ventriküler ekstrasistol Yaygın olmayan Çarpıntı, supraventriküler ekstrasistol Ayrıca klinik çalışmalar sırasında, karşılaştırılan tedaviler ile aynı sıklıkta olan ve/veya muhtemelen altta yatan hastalıkla ilgili olan, sinüs aritmisi, stabil olmayan anjina, kötüleşmiş anjina pektoris, atriyal fibrilasyon, miyokard iskemisi, miyokard infarktüsü ve ventriküler taşikardi bildirilmiştir. Gastrointestinal hastalıkları Yaygın olmayan: Bulantı Kabızlık Diyare Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları Yaygın: Başağrısı : genellikle tedavinin ilk ayında Sersemleme: muhtemelen bradikardiye bağlı olarak Yaygın olmayan: Vertigo Dispne Kas krampları

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Bir Coralan 5 mg film kaplı tablet, 5 mg ivabradin bazına karşılık gelen 5.390 mg ivabradin hidroklorid içermektedir.   Yardımcı maddeler:   Bu ilaç 63.91 mg Laktoz içermektedir (bkz. 4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).   Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Üremeye ilişkin toksisite çalışmalarında, ivabradinin erkek ve dişi sıçanların doğurganlığı üzerine herhangi bir etki görülmemiştir. Gebe hayvanlar organogenez sırasında terapötik dozlara yakın oranda maruz kaldıklarında, sıçanlarda fetusta kardiyak defekt olaylarında artış, tavşan fetuslarının azında ise ektrodaktili saptanmıştır.  Bir yıl boyunca ivabradin (2, 7 veya 24 mg/kg/gün dozlarında) verilen köpeklerde, retinal fonksiyondaki geri döndürülebilen değişimler gözlenmiş ancak oküler yapılarda herhangi bir zararla ilişkilendirilmemiştir. Bu veri, ivabradinin kardiyak pacemaker If akımı ile kapsamlı olarak benzerlik gösteren retinadaki hiperpolarizasyon ile aktive olan Ih akımıyla etkileşime girmesi ile ilgili olarak, ivabradinin farmakolojik etkisi ile uyumludur. Diğer uzun-dönem tekrarlayan doz ve karsinojenisite çalışmaları klinik olarak anlamlı değişimler göstermemiştir.

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya içerdiği yardımcı maddelerden birine karşı bilinen aşırı duyarlılık (bakınız bölüm 6.1) Tedavi öncesinde dinlenme halinde kalp atım hızının 60 vuruş /dakikadan az olması Kardiyojenik şok Akut miyokard infarktüsü Şiddetli hipotansiyon (<90/50 mmHg) Şiddetli hepatik yetersizlik Sinüs sendromu Sino-atriyal blok NYHA fonksiyonel sınıflandırması III-IV olan kalp yetmezliği hastaları Pacemaker’a bağlı olanlar Stabil olmayan anjina 3. derece AV-blok Güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri ile kombinasyon (Azol antifungaller: ketokonazol, itrakonazol; makrolid antibiyotikler: klaritromisin, eritromisin per os, josamisin, telitromisin; HIV proteaz inhibitörleri: nelfinavir, ritonavir ve nefazodon gibi). (bakınız bölüm 4.5 ve 5.2) Gebelik, emzirme (bakınız bölüm 4.6)

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb’ Ün Yenileme Tarihi

08.12.2009

Müstahzar Adı

CORALAN 5 mg Film Kaplı Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Özel uyarılar:   Kardiyak aritmiler:   İvabradin kardiyak aritminin önlenmesinde veya tedavisinde etkin değildir ve muhtemelen taşiaritmi oluştuğunda (örneğin ventriküler veya supraventriküler taşikardi) etkinliğini yitirebilmektedir. Dolayısıyla atriyal fibrilasyonu olan veya sinüs düğümü fonksiyonu ile etkileşen diğer kardiyak aritmisi olan hastalarda önerilmemektedir. İvabradin ile tedavi edilen hastaların, atriyal fibrilasyon (süregelen veya paroksismal) oluşumu açısından klinik olarak ve eğer klinik belirtiler görülürse (şiddetlenen anjina, çarpıntı, düzensiz nabız vakaları) düzenli olarak EKG ile takibi önerilmektedir.   2. derece AV-bloku olan hastalarda kullanım:   2. derece AV-bloku olan hastalarda ivabradin kullanımı önerilmemektedir.   Kalp atım hızı düşük hastalarda kullanımı:   Tedavi öncesinde dinlenme halinde kalp atım hızı dakikada 60 vuruşun altında olan hastalarda ivabradin ile tedaviye başlanmamalıdır. Eğer tedavi sırasında, dinlenme halinde kalp atım hızı sürekli olarak dakikada 50 vuruşun altına düşerse veya hasta bradikardiye ilişkin semptomlar, örneğin baş dönmesi, yorgunluk hissi veya hipotansiyon yaşarsa, doz azaltılmalı veya kalp atım hızı dakikada 50 vuruşun altında kalmaya devam eder veya bradikardi semptomları sürerse, tedavi kesilmelidir (bakınız bölüm 4.2).   Kalsiyum kanal blokerleri ile birlikte kullanımı:   İvabradinin verapamil veya diltiazem gibi kalp atım hızını düşüren kalsiyum kanal blokerleri ile birlikte kullanımı önerilmemektedir (bakınız bölüm 4.5). İvabradinin nitratlar veya amlodipin gibi dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri ile birlikte kullanımı konusunda güvenlilik açısından bir soruna raslanmamıştır (bakınız bölüm 4.2 ve 4.5). İvabradinin dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri ile kombinasyonunda ilave etkinliği saptanmamıştır (bakınız bölüm 5.1).   Kronik kalp yetmezliği:   Kalp yetmezliği, ivabradin tedavisine başlanmadan önce uygun olarak kontrol altına alınmalıdır. İvabradin, kalp yetmezliği NYHA fonksiyonel sınıflandırması III-IV olan hastalarda kontrendikedir ve NYHA fonksiyonel sınıflandırması I-II olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır (bakınız bölüm 4.3).   İnme:   Bu gibi durumlarda yeterli veri olmadığından inmeden hemen sonra ivabradin kullanımı önerilmemektedir.   Görsel fonksiyon:   İvabradin, retinal fonksiyonlar üzerine etki yapmaktadır (bakınız bölüm 5.1). Bugüne kadar, ivabradinin retina üzerine toksik etkisine ilişkin bir kayıt yoktur (bir yıldan uzun süren uzun-dönem ivabradin tedavisinin retina fonksiyonları üzerine etkisi bilinmemektedir). Eğer görsel fonksiyonda beklenmedik bir kötüleşme gözlenirse, tedavinin kesilmesi düşünülmelidir. Pigmenter retinit hastası olanlarda dikkatli olunmalıdır.   Özel önlemler:   Hipotansiyonu olan hastalar:     Hafif ve orta hipotansiyonu olan hastalarda veri kısıtlıdır ve dolayısıyla bu hastalarda ivabradin dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli hipotansiyonu olan hastalarda (kan basıncı <90/50 mmHg) ivabradin kontrendikedir (bakınız bölüm 4.3).   Atriyal fibrilasyon- kardiyak aritmiler:   İvabradin ile tedavi edilen hastalarda farmakolojik kardiyoversiyon başladığında sinüs ritme dönüşte (aşırı) bradikardi riski olduğuna ilişkin kanıt yoktur. Ancak, daha ileri derece veri bulunmadığından, acil olmayan DC-kardiyoversiyon son ivabradin dozundan 24 saat sonra düşünülmelidir. Konjenital QT sendromu olan veya QT uzatan tıbbi ürünler ile tedavi gören hastalarda QT sendromu olan ve QT aralığını uzatan ilaçlar ile tedavi gören hastalarda ivabradin kullanımından kaçınılmalıdır (bakınız bölüm 4.5). Eğer kombinasyon gerekli görülürse, yakın kardiyak gözlem gereklidir.   Orta derece hepatik yetmezliği olan hastalarda kullanım:   Orta derece hepatik yetmezliği olan hastalarda ivabradin dikkatle kullanılmalıdır (bakınız bölüm 4.2).   Şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda kullanım:   Şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda ivabradin dikkatle kullanılmalıdır (kreatinin klerensi<15 ml/dak) (bakınız bölüm 4.2).   Laktoz intoleransı:   Tabletler laktoz içerdiğinden, nadir olan kalıtsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-galaktoz emilim bozukluğu olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Farklı dozlar için, 5 mg ve 7.5 mg ivabradin içeren film kaplı tabletler mevcuttur. Coralan’ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde iki kez 5 mg’dır. İki ile dört hafta tedavi sonrasında, tedaviye verilen cevaba göre doz günde iki kez 7.5 mg’a yükseltilebilir. Eğer tedavi sırasında, dinlenme halinde kalp atım hızı sürekli olarak dakikada 50 vuruşun altına düşerse veya hasta bradikardiye ilişkin semptomlar, örneğin baş dönmesi, yorgunluk hissi veya hipotansiyon yaşarsa, dozaj günde iki kez 2.5 mg’a kadar azaltılmalıdır (günde iki kez yarım 5 mg tablet). Eğer kalp atım hızı dakikada 50 vuruşun altında kalmaya devam eder veya bradikardi semptomları sürerse, tedavi kesilmelidir (bakınız bölüm 4.4).   Uygulama şekli: Tabletler, bir kez sabah, bir kez akşam yemeklerle birlikte olmak üzere, günde iki kez oral yoldan alınmalıdır (bakınız bölüm 5.2).   Özel Popülasyona ilişkin ek bilgiler:   Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği ve kreatinin klerensi 15 ml/dak’ın üzerinde olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur (bakınız bölüm 5.2). Kreatinin klerensi 15 ml/dak’ın altında olan hastalarda yeterli veri yoktur. Dolayısıyla bu popülasyonda ivabradinin dikkatle kullanımı önerilmektedir.   Karaciğer yetmezliği:   Hafif hepatik yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta hepatik yetmezliği olan hastalarda ivabradin dikkatle kullanılmalıdır. Ancak, şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda, bu popülasyonda çalışma yapılmadığı ve sistemik maruz kalmada ciddi artış beklentisi olduğu için ivabradin kontrendikedir (bakınız bölüm 4.3 ve 5.2).   Pediatrik popülasyon: Etkililik ve güvenlilik verileri yetersiz olduğu için, çocuklarda ve gelişme çağındaki gençlerde Coralan kullanımı önerilmemektedir.   Geriyatrik popülasyon: 75 yaşının üzerinde az sayıda hastada incelendiğinden, ivabradin için daha düşük bir başlangıç dozu (günde iki kez 2.5 mg, yani günde iki kez yarım 5 mg tablet) düşünülmeli, daha sonra gerekirse doz artırılmalıdır.

Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

120/35

Ruhsat Sahibi

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.  Beybi Giz Kule K: 21/22/23/24 Meydan Sokak, No.28 34398 Maslak İstanbul  Tel: (212) 329 14 00 Faks: (212) 290 20 30

Ruhsat Sahibi

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.  Beybi Giz Kule K: 21/22/23/24 Meydan Sokak, No.28 34398 Maslak İstanbul  Tel: (212) 329 14 00 Faks: (212) 290 20 30

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Bu ilaç, özel saklama koşulları gerektirmemektedir.

Terapötik Endikasyonlar

Sinüs ritminde olan ve koroner arter hastalığına bağlı kronik stabil angina pektorisin semptomatik tedavisinde aşağıdaki şartlarda endikedir: Beta blokerlere karşı kontrendikasyonu olanlarda, Beta blokerlere intolerans gelişen hastalarda, Tolere edilebilen maksimum dozda beta bloker kullanılmasına rağmen anjinası devam eden ve kalp hızı 60/dk üzerinde olan hastalarda endikedir.

Üretici Bilgileri

Servier (Ireland) Industries Ltd, Arklow, Co.Wicklow, IRLANDA

Yardımcı Maddeler

Tablet özü: 63.91 mg Laktoz monohidrat Magnezyum stearat (E 470 B), Mısır nişastası, Maltodekstrin, Silika, kolloidal anhidrus (E 551).   Tablet kaplama: Gliserol (E 422), Hipromelloz (E 464), Sarı demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit (E172), Makrogol 6000, Magnezyum stearat (E 470 B), Titanyum dioksit (E171)

Yardımcı Maddelerin Listesi

TABLET: Laktoz monohidrat Magnezyum stearat (E 470 B) Mısır nişastası Maltodekstrin Silika,kolloidal anhidrus (E 551) FİLM KAPLAMA: Gliserol (E 422) Hipromelloz (E 464) Sarı demir oksit (E172) Kırmızı demir oksit (E172) Makrogol 6000 Magnezyum stearat (E 470 B) Titanyum dioksit (E171) Her bir film kaplı tabletin bitmiş ürün ağırlığı
(Visited 123 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window