İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması DEKLARIT
Birim Miktarı 1
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A02136
Orijinal / Jenerik Türü Jenerik
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Kurumun Karşıladığı 5,01 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu E032E

İlaç Etken Maddeleri

  • klaritromisin (125 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klaritromisin aşırı dozda alındığında gastrointestinal semptomlar görülebilir. Aşırı doza eşlik eden advers reaksiyonlar, mide boşaltılarak ve destekleyici tedavi uygulanarak kontrol altına alınmalıdır. Hemodializ ve peritonal dializ yarar sağlamaz.

Endikasyonlar

DEKLARİT, Klaritromisin’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; Üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ör:streptokokal farenjit, larenjit, akut maksiler sinüzit), Alt solunum yolu enfeksiyonlarında (ör: bronşit, pnömoni), Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında (ör: impetigo, folikülit, selülit, abseler), Akut otitis media’da, Mycobacterium avium ve Mycobacterium intracellulare’ye bağlı yaygın veya lokal mikobakteriyel enfeksiyonlarda ve Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium kansasii’ye bağlı lokal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Müstahzarın etkin maddesi olan Klaritromisin, makrolid sınıfından semisentetik bir antibiotiktir. Klaritromisin antibakteriyel etkisini hassas mikroorganizmaların 50S ribozom alt ünitelerine bağlanarak ve protein sentezini inhibe ederek gösterir. Mikrobiyoloji Klaritromisin in-vivo olarak birçok aerob ve anaerob gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya karşı etkilidir. Ayrıca ana metaboliti 14-OH Klaritromisin de önemli ölçüde antimikrobik etkiye sahiptir. Haemophilus influenzae‘ya karşı 14-OH Klaritromisin, Klaritromisin’den 2 kat daha etkilidir. Klaritromisin, aşağıda yer alan mikroorganizmaların hemen hemen bütün suşlarına karşı hem in-vivo hem de klinik enfeksiyonlarda etkilidir. Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Gram negatif aeroblar: Haemophilus influenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Helicobacter pylori. Diğer aeroblar: Mycoplasma pneumoniae. Mycobacterium’Iar: Mycobacterium avium ve Mycobacterium intracellulare’den oluşan Mycobacterium avium kompleksi (MAC), Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum. Beta-laktamaz üretimi Klaritromisin’in aktivitesini etkilemez. Not: Metisilin’e ve Oksasilin’e dirençli stafilokok suşlarının çoğu Klaritromisin’e dirençlidir. Klaritromisin’in aşağıda yer alan mikroorganizmaların çoğu suşlarına karşı in-vitro olarak etkili olduğu bilinmekle birlikte klinik açıdan önemi bilinmemektedir. Gram pozitif aeroblar: Lysteria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, streptokoklar (C, F, G grubu), Viridans grubu streptokoklar. Gram negatif aeroblar: Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida. Diğer aeroblar: Chlamydia trachomatis. Gram pozitif anaeroblar: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes. Gram negatif anaeroblar: Bacteroides melaninogenicus.

Farmakokinetik Özellikler

Pediatrik hastalarda Klaritromisin’in biyoyararlanımı yetişkinlerde elde edilen değerlere paraleldir. Çocuklarda Klaritromisin, oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Klaritromisin’in yemekle beraber alınması biyoyararlanımını ve farmakokinetik profilini etkilemez. Bu nedenle Klaritromisin aç veya tok olarak kullanılabilir. 5 günlük bir tedavi sonucunda 9. dozdan sonra ana ilaç ve aktif metaboliti için saptanan farmakokinetik veriler şunlardır: Cmax 4.60 mcg/ml ve 1.64 mcg/ml, AUC 15.7 mcg saat/mI ve 6.69 mcg saat/ml, tmax 2.8 saat ve 2.7 saat, eliminasyon yarı ömrü 2.2 saat ve 4.3 saat. Klaritromisin ve 14-OH Klaritromisin (ana metabolit) vücut doku ve sıvılarına kolaylıkla yayılır. Klaritromisin’in serebrospinal sıvıya penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir. Hücrelerde yüksek konsantrasyonlara ulaşması nedeni ile doku konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından yüksektir. Klaritromisin büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilir ve safra aracılığıyla feçesle atılır. Önemli bir miktarda idrarla da atılır. Klaritromisin’in renal klirensi büyük ölçüde uygulanan dozdan bağımsız olup, normal glomerüler filtrasyon hızına yaklaşır.

Farmasötik Şekli

Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül

Formülü

Her 5 ml (1 ölçü kaşığı); 125 mg Klaritromisin (Kaplanmış granüller halinde), Diğerleri: Potasyum sorbat, Şeker, Vanilya aroması, Titanyum dioksit ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Klaritromisin, Sisaprid ile birlikte uygulandığında Sisaprid seviyeleri yükselebilir. Bu durum özellikle kalp hastalarında QT aralığı genişlemesi ile ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsade de pointes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin; Pimozid, Terfenadin ve Astemizol ile birlikte kullanıldığında benzer etkiler ortaya çıkabilir (Bakınız Kontrendikasyonlar). Teofilin ve Karbamazepin’in Klaritromisin’le birlikte uygulanması bu ilaçların kan seviyelerinde orta derecede bir artışa neden olur. Diğer makrolid antibiotiklerle olduğu gibi hastalarda sitokrom p4503A (CYP3A) izozimi ile metabolize edilen (örneğin Astemizol, Karbamazepin, Sisaprid, Terfenadin, Omeprazol, Teofilin, Pimozid, Rifabutin, Simvastatin, Varfarin, Ergot alkaloidleri, Midazolam, Lovastatin, Dizopiramid, Fenitoin ve Siklosporin) ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum seviyelerinde artmaya neden olabilir. Klaritromisin HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, Lovastatin ve Simvastatin ile birlikte kullanıldığında nadiren rabdomiyoliz görülebilir. Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş Digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum Digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. Klaritromisin ile birlikte Ritonavir kullanıldığında Klaritromisin metabolizması belirgin bir şekilde inhibe olur. Cmax, Cmin, AUC değerlerinde belli oranlarda artış görülür. 14(R)-hidroksiklaritromisin oluşması tamamen inhibe olur. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda Ritonavir ile Klaritromisin birlikte kullanıldığında Klaritromisin’in terapötik penceresinin geniş olması nedeni ile dozun azaltılmasına gerek yoktur. Bununla beraber kreatinin klirensi 30 – 60 ml/dak olan hastalarda, Klaritromisin dozu % 60, kreatinin klirensi 30 mI/dak. ‘ın altındaki hastalarda % 75 azaltılmalıdır. 1g/günden daha yüksek Klaritromisin dozları Ritonavir ile uygulanmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Klaritromisin’e, Eritromisin’e veya makrolid grubundan herhangi bir antibiotiğe karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Sisaprid, Pimozid ve Terfenadin ile birlikte kullanılması kontrendikedir. (Bakınız İlaç Etkileşmeleri ve Uyarılar / Önlemler) Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

DEKLARIT Süspansiyon aç veya tok olarak alınabilir. Ayrıca sütle de alınabilir. DEKLARIT Süspansiyon’un  6 aylık ve daha büyük çocuklarda günde 2 kez 12 saat arayla kilogram başına 7.5 mg’dan 10 gün boyunca verilmesi tavsiye edilir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10 gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devam edilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Mikobakteriyel enfeksiyonlarda (korunmasında ve tedavisinde)  kilogram başına 7.5 mg’dan her bir seferde en yüksek 500 mg olacak şekilde günde 2 kez verilir. Bakteriyel endokardit profilaksisinde: Uygulanacak girişimden 1 saat önce kilogram başına 15 mg olacak şekilde kullanılabilir.(Maksimum doz: 500 mg) Kreatinin klirensi 30 ml/dak’dan az olan çocuklarda doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır. DEKLARIT Süspansiyon 125 mg/5ml ambalajda yer alan çift taraflı ölçü kaşığı ile verilebilir.  ÖLÇÜ KAŞIĞI İLE UYGULAMA: DEKLARİT Süspansiyon 125 mg/5 ml’nin çift taraflı ölçü kaşığı ile verilecek çocuk dozu aşağıdaki tabloya göre hesaplanabilir.  PEDİATRİK DOZ REHBERİ VÜCUT AĞIRLIĞI BAZ ALINARAK: 12 saatte bir kilogram başına 7,5 mg olarak verilecek doza göre hesaplanmıştır. Ağırlık Doz 12 saatte bir ölçü kaşığı ile uygulanacak miktar (ml) kg 12 saatte bir 125 mg/5 ml 250 mg/5 ml 9 62.5 mg 2.5 ml 12 saat arayla 1.25 ml 12 saat arayla 17 125 mg 5 ml 12 saat arayla 2.5 mL 12 saat arayla 25 187.5 mg 7.5 ml 12 saat arayla 3.75 mL 12 saat arayla 33 250 mg 10 ml 12 saat arayla 5 mL 12 saat arayla   ORAL SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI: Açmadan önce şişeyi iki-üç kez sallayınız. Şişeye, üzerindeki işaret çizgisini geçmeyecek şekilde bir miktar kaynatılıp soğutulmuş su ilave edip, kuvvetlice çalkalayınız. Birkaç dakika bekleyiniz. İşaret çizgisine kadar tekrar su ile tamamlayınız ve bu suretle elde edilen süspansiyon iyice homojen oluncaya kadar yeniden çalkalayınız. İlacınız şimdi kullanıma hazırdır. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız. 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

DEKLARIT 500 mg 14 Film Tablet. DEKLARIT 250 mg 14 Film Tablet. DEKLARIT 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 50 ve 100 ml.

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1  34303 Küçükçekmece-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.3.1999 – 190 /71

Saklama Koşulları

Sulandırılmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında sulandırıldıktan sonra aktivitesini 14 gün muhafaza eder.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Sulandırıldıktan sonra 5 ml’de 125 mg Klaritromisin içeren 70 ml’lik şişe + çift taraflı (2.5 – 5 mI) ölçü kaşığı.

Uyarılar/Önlemler

Klaritromisin hamile kalabilecek veya hamile hastalarda kullanılacağında hekim tarafından yarar risk faktörleri dikkatle değerlendirilmelidir. KLARİTROMİSİN’İN SİSAPRİD, PİMOZİD VE TERFENADİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI KONTRENDİKEDİR. Makrolidler dahil hemen hemen tüm antibakteriyellerin kullanımı ile, hafiften yaşamı tehdit edici düzeye kadar değişen şiddette psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Klaritromisin esas olarak karaciğer vasıtası ile itrah edilir. Bu nedenle hepatik fonksiyon bozukluklarında dikkatli davranılmalıdır. Orta dereceden şiddetli dereceye kadar renal bozukluğu olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Klaritromisin ile diğer makrolidler arasında çapraz rezistans olabileceği akılda tutulmalıdır. Klaritromisin anne sütüne geçtiğinden, bu husus göz önünde tutulmalı ve dikkatli davranılmalıdır.

Üretim Yeri

Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin büyük çoğunluğu gastrointestinal sistemle ilgili olup diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler, baş ağrısı, tad değişikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici yükselmelerdir. Diğer makrolidlerle olduğu gibi, Klaritromisin ile seyrek olarak karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatit dahil olmak üzere hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bu hepatik disfonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle reversibldir. Çok çok nadir durumlarda fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalık ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir. Serum kreatinin düzeyinin arttığı izole vakalar görülmüş ancak ilaçla ilişkisi açıklanamamıştır. Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anaflaksi ve Stevens-Johnson sendromuna kadar uzanan allerjik reaksiyonlar oluşmuştur. Klaritromisin ile endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalar, kulak çınlaması, konfüzyon, halüsinasyonlar, çevreye uyumsuzluk, psikoz ve kişilik kaybı dahil geçici santral sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir. Fakat sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir. Klaritromisin tedavisi sırasında, ilacın bırakılması ile ortadan kalkan işitme kaybı görülebilir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik rapor edilmiştir. Klaritromisin tedavisi ile glossit, stomatit, oral monilia ve dil renginde değişim rapor edilmiştir. Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilmiştir. Bazıları hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere nadir olarak hipoglisemi vakaları bildirmiştir. İzole lökopeni ve trombositopeni vakaları rapor edilmiştir. Diğer makrolidlerle olduğu gibi Klaritromisin ile nadiren QT aralığı genişlemesi, ventriküler taşikardi ve torsade de pointes gelişebilir. Bağışıklık sistemi bozulmuş pediatrik hastalar: Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre Klaritromisin’in yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda, Klaritromisin uygulaması ile bağlantılı olabilecek advers etkileri, HIV hastalığının veya beraberinde görülen hastalıkların altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur. Klaritromisin kullananların bazı laboratuar testlerinden hatalı sonuçlar alınabilir. Bunların başlıcaları aşağıda yer almaktadır: Karaciğer fonksiyon testleri: SGPT (ALT), SGOT (AST), GGT, alkalen fosfataz, total bilirubin, LDH sonuçları olduğundan daha yüksek çıkabilir ancak sapma % 1’in altındadır. Kan: Lökosit sayısı olduğundan düşük (% 1’in altında sapma), protrombin zamanı olduğundan yüksek (% 1 sapma) çıkabilir. Böbrek: BUN (% 4 sapma) ve serum kreatinin değerleri (% 1’in altında sapma) olduğundan yüksek çıkabilir.    . BEKLENMEYEN BiR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
(Visited 4 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window