İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması FIXDUAL
Birim Miktarı 90
ATC Kodu R06AK
ATC Açıklaması Antihistaminiklerin Kombinasyonları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13442
Orijinal / Jenerik Türü Jenerik
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 230,86 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 207,56 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Başlıklar
 1. İlaç Etken Maddeleri
 2. İlaç Prospektüsü
  1. Doz Aşımı
  2. Endikasyonlar
  3. Farmakodinamik Özellikler
  4. Farmakokinetik Özellikler
  5. Farmasötik Şekli
  6. Formülü
  7. İlaç Etkileşmeleri
  8. Kontraendikasyonlar
  9. Kullanım Şekli Ve Dozu
  10. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  11. Saklama Koşulları
  12. Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
  13. Uyarılar/Önlemler
  14. Yan Etkileri / Advers Etkiler
  15. Doz Aşımı
  16. Endikasyonlar
  17. Farmakodinamik Özellikler
  18. Farmakokinetik Özellikler
  19. Farmasötik Şekli
  20. Formülü
  21. İlaç Etkileşmeleri
  22. Kontraendikasyonlar
  23. Kullanım Şekli Ve Dozu
  24. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  25. Ruhsat Sahibi
  26. Ruhsat Tarihi Ve Numarası
  27. Saklama Koşulları
  28. Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
  29. Uyarılar/Önlemler
  30. Üretim Yeri
  31. Yan Etkileri / Advers Etkiler
  32. Doz Aşımı
  33. Endikasyonlar
  34. Farmakodinamik Özellikler
  35. Farmakokinetik Özellikler
  36. Farmasötik Şekli
  37. Formülü
  38. İlaç Etkileşmeleri
  39. Kontraendikasyonlar
  40. Kullanım Şekli Ve Dozu
  41. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  42. Ruhsat Sahibi
  43. Ruhsat Tarihi Ve Numarası
  44. Saklama Koşulları
  45. Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
  46. Uyarılar/Önlemler
  47. Üretim Yeri
  48. Yan Etkileri / Advers Etkiler
  49. Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
  50. Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
  51. İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
  52. İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
  53. İlaç Nasıl Kullanılır
  54. İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
  55. İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
  56. Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
  57. Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
  58. Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
  59. Doz Aşımı Ve Tedavisi
  60. Etkin Maddeler
  61. Farmakodinamik Özellikler
  62. Farmakokinetik Özellikler
  63. Farmasötik Form

İlaç Etken Maddeleri

 • levosetirizin dihidroklorür

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz alındığında mide lavajı ve destekleyici tedavi uygulanır. Hemodiyaliz ile plazma düzeyi 3 saatte % 50 azalır.

Endikasyonlar

FUNGAN® 150 mg KAPSÜL; Tinea pedis, Tinea kruris ve dermal kandida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarda endikedir. Kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavi başlatılabilir. Fakat bu sonuçlar mevcut olduğunda, tedavi gerektiği şekilde düzenlenmelidir.

Farmakodinamik Özellikler

Flukonazol, fungus hücre duvarında sitokrom P-450 enzimini inhibe eden triazol grubu antifungal bir ilaçtır. Özellikle ergosterol sentezinden sorumlu C14-demetilaz enziminin aktivitesini inhibe ederek, fungus hücre duvarının temel elemanı olan ergosterol sentezini bloke eder. Flukonazol, fungal sitokrom P-450 sisteminin daha selektif bir inhibitörü olup, memeli enzimleri üzerinde belirgin olarak daha az etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Oral yoldan hızla ve tamamına yakını absorbe edilir. Oral biyoyararlanımı % 90 veya daha fazla olup, 1-2 saat içinde maksimum plazma düzeyine ulaşır. 400 mg oral dozdan sonra pik plazma düzeyi   6.72 µg/mL bulunmuştur. Eliminasyon   yarı ömrü yaklaşık 30 saattir. 50-400 mg doz aralığında plazma konsantrasyonları ve plazma konsantrasyonu – zaman eğrisi altında kalan alan (AUC) doz ile orantılıdır. Plazma seviyelerinde kararlı duruma 6-10 günde ulaşıldığından tedavinin ilk günü belirlenen dozun iki katı doz verilirse 2. gün kararlı duruma ulaşılabilinir. Diğer azol grubu antifungal ilaçların aksine plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır ve plazma düzeyine benzer düzeyde serebrospinal sıvı, eklem sıvısı, tükürük, bronş ifrazatı, vajinal sıvı ve peritonal sıvıya dağılır. En az % 80’i değişmeden böbreklerden atılır. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda eliminasyon yarı ömrü uzar

Farmasötik Şekli

KAPSÜL

Formülü

Her bir kapsül, 150 mg flukonazol ve kapsül boyası olarak eritrosin (E127), demir oksit (E172) ve titanyum dioksit (E171) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkileşme potansiyeli olduğu bilinen ilaçlar:   Oral hipoglisemikler, kumarin tipi antikoagülanlar, fenitoin, siklosporin, rifampin, teofilin, terfenadin   Oral hipoglisemik ajanlar ile birlikte kullanıldığında klinik olarak önemli hipoglisemi meydana gelebilir. Flukonazol tolbutamid, gliburid ve glipizidin metabolizmasını yavaşlatabilir ve bu maddelerin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu maddelerle ve diğer sülfonilüre oral hipoglisemik ajanlar ile birlikte kullanıldığında kan glukoz konsantrasyonları dikkatle izlenmeli ve gerekirse sülfonilüre dozu ayarlanmalıdır.   Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte flukonazol alan hastalarda protrombin süresi uzayabilir. Bu nedenle kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte verildiğinde hastanın protrombin süresi izlenmelidir.   Aynı zamanda kullanılmaları durumunda flukonazolun fenitoin, siklosporin ve teofilinin zidovudin plazma konsantrasyonlarını artırdığı bildirilmiştir.   Rifampin flukonazolün metabolizmasını hızlandırdığından, klinik koşullara bağlı olarak flukonazol dozunun artırılma gereği olabilir.   Sitokrom P-450 sistemi ile metabolize olan diğer ilaçları (terfenadin, sisaprid ve astemizol gibi) flukonazol ile aynı zamanda alan hastalarda, bu ilaçların serum seviyelerinde artış beklenebilir.   Flukonazol alan sağlıklı gönüllülerde aynı zamanda tekrarlayan dozlarda hidroklorotiazid verilmesi flukonazol plazma seviyesinde artışa neden olabilir.   Terfenadin ile beraber 400 mg veya daha fazla dozlarda flukonazol kullanımı kontrendikedir. (Bkz; kontrendikasyonları). Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar dikkatlice izlenmelidir.   Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir.   Flukonazol ve rifabutin beraber uygulandığında, rifabutinin serum konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu rapor edilmiştir.   Flukonazol ve rifabutinin beraber uygulandığı hastalarda uveit rapor edilmiştir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir.

Kontraendikasyonlar

Flukonazol ve diğer triazol grubu ilaçlara ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kullanılmaz. Günde 400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir

Kullanım Şekli Ve Dozu

FUNGAN® 150 mg KAPSÜL, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarını içeren dermal enfeksiyonların tedavisinde 2 – 4 hafta süreyle haftada bir kez 150 mg kullanılması önerilmektedir. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir. Onikomikoz için öerilen tedavi; enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar haftada tek doz olarak 150 mg (1 kapsül). Kişiye veya yaşa bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için ise 6-12 aylık bir süre gerekmektedir. Uzun süreli kronik enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavisinin ardından bazen tırnakta şekil bozuklukları kalabilir

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

FUNGAN®   50 mg Kapsül, 7 kapsül FUNGAN® 100 mg Kapsül, 7 kapsül FUNGAN® 150 mg Kapsül, 1 kapsül FUNGAN® 2 mg/mL IV İnfüzyon Solüsyonu, 50 mL

Saklama Koşulları

30ºC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 Kapsüllük blister ambalajlarda ve prospektüsü ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Ağır hastalıkları olan çok az sayıda kişide, diğer ilaçlarla birlikte flukonazol da kullanıldığında ölüm dahil az sayıda ciddi hepatik toksisite bildirimleri olmuştur ve bu durumun flukonazolle ilişkisi kesinlik kazanmamıştır. Bu nedenle flukonazol tedavisi sırasında hasta, hepatik hastalık gelişimine uyan klinik semptomlar yönünden izlenmeli, gerekirse ilaç kesilmelidir.   Keza flukonazol ile tedavi sırasında çok nadir olarak toksik epidermal nekroliz, Stevens Johnson sendromu ve eksfolyatif cilt hastalıklarının geliştiği bildirilmiştir. Özellikle diğer ağır hastalıkları olan kişilerde (özellikle maliyn hastalık ya da AIDS gibi) bunlar çok ender olarak fatalite ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle flukonazol tedavisi sırasında ciltte kızarıklık gelişen hastalar yakından izlenmeli ve eğer lezyonlarda ilerleme tespit edilir ise flukonazol tedavisi kesilmelidir.    Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi C):Hamilelerde yapılmış yeterli çalışma olmadığından, bir tedbir olarak flukonazol tedavisinin potansiyel yararlarının fetüs üzerine olası risklerden daha önemli olduğu durumlar dışında, hamilelerde kullanımı önerilmez. Flukonazol anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanımı önerilmez.  

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Flukonazol genellikle iyi tolere edilir, ancak bazı kişilerde bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı görülebilir. Daha nadir olarak ciltte kızarıklık, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, asteni, baş dönmesi, baş ağrısı ve renal fonksiyon testlerinde değişmeler ortaya çıkabilir. Nöbetler, nötropeni, agranülositozu içeren lökopeni, trombositopeni ve saç dökülmesi sebepsel ilişkisi kesin olmayan durumlarda ortaya çıkmıştır. Ender de olsa anafilaksi bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Doz Aşımı

Doz aşımıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Yanlışlık sonucu meydana gelen doz aşımlarında destekleyici önlemler uygulanmalıdır. Yutulduktan sonra ilk saat içinde gastrik lavaj uygulanabilir. Uygun görülürse aktif kömür verilebilir. İtrakonazol, hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Funit Mikropellet Kapsül mikropellet kapsül, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:   Jinekolojik endikasyonlar Vulvovajinal kandidoz.   Dermatolojik/mukozal/oftalmolojik endikasyonlar Dermatomikozlar, Pitriyazis versikolor, Oral kandidoz, Fungal keratit.   Dermatofit ve/veya mayaların neden oldukları onikomikoz   Sistemik mikozlar Sistemik aspergilloz ve kandidoz, Kriptokokoz (kriptokoksik menenjit dahil): Kriptokokozu olan immünkompromize hastalarda ve santral sinir sistemi kriptokokozu olan hastaların tümünde, Funit Mikropellet Kapsül sadece ilk seçenek tedavisi uygun bulunmadığında ya da etkisiz olduğu gösterildiğinde endikedir. Histoplazmoz, Blastomikoz, Sporotrikoz, Parakoksidioidomikoz, Diğer ender görülen sistemik ya da tropikal mikozlar.

Farmakodinamik Özellikler

Bir triazol türevi olan itrakonazol, geniş etki spektrumuna sahiptir.   In vitro çalışmalar, itrakonazolün ≤ 0.025-0.8 m g/ml konsantrasyonları arasında, insanlar için patojenik birçok mantarın büyümesini engellediğini göstermiştir. Bu mantarlar şunlardır:   Dermatofitler (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), mayalar (C. albicans, C. glabrata ve C. krusei dahil Candida spp., Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Trichosporon spp., Geotrichum spp.), Aspergillus spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Fonsecaea spp., Cladosporium spp., Blastomyces dermatitidis, Pseudallescheria boydii, Penicillium marneffei ile diğer çeşitli maya ve mantarlar.   Candida türleri arasında Candida glabrata ve Candida tropicalis, genellikle en az duyarlı olanlardır; in vitro koşullarda bunların bazı suşlarının itrakonazole karşı direnci farklılık göstermektedir.   İtrakonazol tarafından inhibe edilmeyen başlıca mantar türleri Zygomycetes (örn. Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Mucor spp. ve Absidia spp.), Fusarium spp., Scedosporium spp. ve Scopulariopsis spp.’dir.   In vitro araştırmalarda, itrakonazolün mantar hücrelerinde ergosterol sentezini azalttığı gösterilmiştir. Ergosterol mantarların hücre duvarının önemli bir bileşenidir. Antifungal etki, ergosterol sentezinin azalmasına bağlıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim İtrakonazol, oral olarak alındıktan hemen sonra hızla emilir. Tek bir dozun ağızdan alınmasından yaklaşık 2-5 saat sonra, en yüksek plazma düzeyine ulaşılır. İtrakonazol’ün biyoyararlanımı %55’tdir. Oral biyoyararlanım yemeklerle birlikte alındığında maksimumdur.   Dağılım Dozun 2 katına çıkartılması, itrakonazol plazma seviyesinde yaklaşık 3 katlık bir artış ile sonuçlanmaktadır.   Günlük 50-400 mg oral dozları takiben 15 gün içinde sabit plazma seviyelerine erişilmektedir. 15 gün boyunca, yemeklerle birlikte günde 2 defa 200 mg itrakonazol kullanan hastalarda Cmaks = 2282 ng/ml, Cmin = 1855 ng/ml, Tmaks = 4.6 saat, EAA = 22569 ng.saat/ml, t1/2 = 64 saat olarak hesaplanmıştır.   Plazmada, itrakonazolün büyük bir kısmı (%99.8) proteinlere bağlıdır. Başlıca bağlandığı protein albumindir (hidroksi metaboliti için %99.6). Lipidler için belirgin bir afinitesi vardır. Plazmadaki itrakonazolün yalnızca %0.2’si serbest halde bulunmaktadır. Dağılım hacminin yüksek olması (>700 L), dokulara yaygın olarak dağıldığını göstermektedir. Akciğer, böbrek, karaciğer, kemik, mide, dalak ve kastaki konsantrasyonu, eş zamanlı plazma konsantrasyonunun 2-3 katı olarak bulunmuştur. Beyindeki konsantrasyonun plazmadaki konsantrasyonuna oranı yaklaşık birdir. Başta deri olmak üzere, keratinize dokulardaki konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun yaklaşık 4 katıdır.   Metabolizma İtrakonazol, karaciğerde büyük oranda metabolize olur ve çeşitli metabolitlerine dönüşür. Başlıca metabolitlerinden biri olan hidroksi-itrakonazol, in vitro olarak itrakonazol ile kıyaslanabilir antifungal etkililiğe sahiptir. Hidroksi metabolitinin plazma konsantrasyonu, itrakonazolün plazma konsantrasyonunun yaklaşık iki katıdır. CYP3A4, in vitro çalışmalarda gösterildiği üzere itrakonazol metabolizmasında rol oynayan başlıca enzimdir.   Atılım Alınan dozun yaklaşık %35’i bir hafta içinde idrarla, %54’ü feçesle inaktif metabolitleri şeklinde atılır. Alınan dozun %3-18 arasında değişen oranı feçesle, %0.03’ünden daha az bir bölümü idrarla değişmeden itrakonazol olarak atılır. İtrakonazolün keratinize dokulardan tekrar dağılımı ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, itrakonazolün bu dokulardan atılımı epidermal yenilenmeye bağlıdır. Plazmanın tersine, 4 haftalık bir tedaviden sonra cilt dokusundaki terapötik konsantrasyonu 2-4 hafta daha devam eder. Tedaviye başlandıktan sonra 1 hafta gibi kısa bir sürede tırnak keratininde saptanan itrakonazol düzeyi, 3 aylık bir tedaviden sonra en az 6 ay daha devam eder.   Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum: Doğrusal olmayan farmakokinetiğin sonucu olarak, itrakonazol çoklu doz uygulamasının ardından plazmada birikmektedir. Kararlı durum konsatrasyonlara genellikle 15 gün içerisinde ulaşılmaktadır ve maksimum konsantrasyon ile eğri altı alan değerleri tekli doz sonucu oluşan değerlerden 4-7 kat daha yüksektir. Tekrarlı dozların ardından itrakonazol’ün ortalama eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 40 saattir.   Özel Durumlarda Farmakokinetik Özellikler:   Böbrek yetmezliğinde farmakokinetik özellikler Oral itrakonazol’ün böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığına dair sınırlı bir bilgi vardır. Bu hasta popülasyonunda itrakonazol dikkatle kullanılmalıdır.   Karaciğer yetmezliğinde farmakokinetik özellikler İtrakonazol büyük oranda karaciğerde metabolize olur. 12 siroz hastası ve 6 sağlıklı kontrol vakasında tek doz itrakonazol (100 mg kapsül) uygulaması sonrası; C maks, EAA ve itrakonazolün terminal yarılanma ömrü ölçülmüş ve bu iki grupta elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Siroz hastalarında itrakonazolün ortalama en yüksek plazma konsantrasyonlarının belirgin olarak düştüğü (yaklaşık %47) gözlenmiştir. Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü, karaciğer bozukluğu bulunmayan sağlıklı kontrol vakalarında 16 saat iken, siroz hastalarında 37 saate uzamıştır. EAA sağlıklı vakalarda ve siroz hastalarında benzer bulunmuştur. Siroz hastalarında uzun süreli itrakonazol kullanımına ait veri bulunmamaktadır. (Bkz. Kullanım şekli ve dozaj ve bkz. Uyarılar / önlemler)

Farmasötik Şekli

FUNİT 100 mg MİKROPELLET KAPSÜL

Formülü

Bir Funit Mikropellet Kapsül 100 mg İtrakonazol ve kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit, azorubin, patent mavi V , karamel renk içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Aşağıdaki ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır ve ilaçların plazma konsantrasyonları, etkileri veya yan etkileri takip edilmelidir. Bu ilaçlar itrakonazol ile birlikte verildiklerinde, gerektiği takdirde dozları azaltılmalıdır:   HIV proteaz inhibitörleri (ritonavir, indinavir, sakinavir vb.) Bazı antineoplastik maddeler (vinka alkaloitleri, busulfan, dosetaksel ve trimetreksatBazı glukokortikoidler (budezonid, deksametazon, flutikazon ve metil prednizolon) Antiasitler, antikolinerjikler, antispazmodikler, H2 reseptör antagonistleri veya omeprazol gibi proton pompası inhibitörleri mide pH’ını arttırarak itrakonazol’ün emilimini azaltabilirler. Oral antidiyabetik ajanlar ile birlikte kullanımı, sülfonilürelerin plazma konsantrasyonlarında artışa ve buna bağlı olarak hipoglisemi gelişimine neden olabilir Karbamazepin ile birlikte kullanımı, itrakonazol’ün plazma seviyelerinde bir düşüş oluşturarak klinik başarısızlık veya rölapsa yol açabilir. İtrakonazol, digoksin ve siklosporin serum seviyelerinde artışa neden olabileceği için bu ilaç seviyeleri monitorize edilerek hasta yakından izlenmeli, gerektiğinde itrakonazol seviyesi azaltılmalıdır. Bu hastalarda digoksin toksisitesinin gelişebileceği unutulmamalıdır. Rifampisin, fenitoin ve H2 reseptör antagonistleri itrakonazol’ün kan seviyesini azalttığından kombine kullanım durumunda itrakonazol’ün serum seviyeleri monitorize edilmeli ve gerektiğinde itrakonazol dozu arttırılmalıdır. İtrakonazol, kumarin benzeri ilaçların antikoagülan etkisini arttırabileceği için kombine kullanım halinde protrombin zamanı ölçülmelidir. İzoniazit ile kombine kullanım halinde itrakonazol’ün plazma seviyesinde bir düşüş görülebilir. İtrakonazol %99.8 oranında plazma proteinlerine bağlanmasına rağmen imipramin, propranolol, diazepam, simetidin, indometazin, tolbutamit gibi proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşme tespit edilmemiştir. Kalsiyum kanal blokörlerinin de itrakonazol gibi negatif inotropik etkileri olabilir. Buna ek olarak, itrakonazol kalsiyum kanal blokörlerinin metabolizmasını da inhibe edebilir. Bu yüzden, artan konjestif kalp yetmezliği riski sebebiyle itrakonazol ile kalsiyum kanal blokörleri birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Alfentanil, alprazolam, brotizolam, buspiron, silostazol, disopiramid, ebastin, fentanil, reboksetin, repaglinid, rifabutin, dizopiramid veya halofantrin alan hastalarda itrakonazol kapsüller dikkatli kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Funit Mikropellet Kapsül, itrakonazol ve bileşimindeki diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.   Aşağıdaki ilaçların itrakonazol kapsüller ile birlikte kullanımı kontrendikedir: İtrakonazol kapsüllerin CYP3A4 enzimi tarafından metabolize edilen, QT aralığını uzatabilen ilaçlarla (terfenadin, astemizol, bepridil, sisaprit, dofetilit, levasetilmetadol (levometadil), mizolastin, pimozit, kinidin ve sertindol) birlikte kullanımı kontrendikedir. CYP3A4 enzimi ile metabolize olan HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (lovastatin, simvastatin vb.) Triazolam ve oral midazolam Ergot alkaloitleri (dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin ve metilergometrin (metilergonovin)) Eletriptan Nizoldipin  Funit Mikropellet Kapsül, konjestif kalp yetmezliği veya hikayesi olanlar gibi ventriküler fonksiyon bozukluğu kanıtı olan hastalara, hayatı tehdit edici veya ciddi enfeksiyonların tedavisi dışında uygulanmamalıdır   Funit Mikropellet Kapsül, gebelikte kullanılmamalıdır (hayatı tehdit edici olgular hariç). (Bkz. Gebelik ve laktasyonda kullanım)   Funit Mikropellet Kapsül kullanan doğurganlık çağındaki kadınlar, kontraseptif önlemler kullanmalıdırlar. Funit Mikropellet Kapsül tedavisi bitiminden itibaren bir sonraki menstruel döneme kadar, etkili kontraseptif yöntemler kullanılmaya devam edilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Jinekolojik endikasyon Endikasyon   Doz   Tedavi süresi     Vulvovajinal kandidoz   Günde 2 kez 200mg veya Günde 1 kez 200mg 1 gün veya 3 gün   İtrakonazol’ün deri ve mukoz membranlardan eliminasyonu plazma eliminasyonuna oranla yavaş olduğundan, doku konsantrasyonları uzun süre yüksek kalır. Bu nedenle en iyi klinik ve mikolojik sonuçlar, dermatolojik enfeksiyonlarda tedavinin kesilmesinden 2-4 hafta sonra, tırnak enfeksiyonlarında 6-9 ay sonra elde edilir.   Dermatolojik/mukozal/oftalmolojik endikasyonlar Endikasyon   Doz   Tedavi süresi     Dermatomikoz   Günde 1 kez 200mg veya Günde 1 kez 100mg   7 gün veya 15 gün   Planter tinea pedis ve palmar tinea manus gibi keratinizasyonun fazla olduğu bölgelerdeki enfeksiyonlar Günde 2 kez 200mg veya Günde 1 kez 100mg   7 gün veya 30 gün     Pitriyazis versikolor Günde 1 kez 200mg 7 gün Oral kandidoz Günde 1 kez 100mg 15 gün Bağışıklık sistemi yetersiz hastalarda (örn. Nötropenik, AIDS’li veya organ nakli uygulanan hastalar) itrakonazolün oral biyoyararlanımı azalabilir. Bu nedenle dozun iki katına çıkarılması gerekebilir. Fungal keratit     Günde 1 kez 200mg   21 gün Tedavinin süresi klinik yanıta göre ayarlanmalıdır.         Dermatofit ve/ veya mayaların neden oldukları onikomikoz Onikomikoz Kür tedavisi   Doz ve Tedavi süresi           Kür tedavisi (aşağıdaki tabloya bakınız):

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768  Ümraniye / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

21.05.1997      182 / 55

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Funit 100 mg Mikropellet Kapsül: 4, 15 ve 30  kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Funit Mikropellet Kapsül’ün tedavisi ile ilgili olabilecek nöropati durumunda tedavi kesilmelidir.   Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilirler. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.   İtrakonazol’ün negatif inotropik etkisi olduğu gösterilmiştir ve Funit Mikropellet Kapsül konjestif kalp yetmezliği ile ilişkilendirilmiştir. Kalp yetmezliği, günlük toplam 400 mg doz alan hastalar arasında daha düşük doz alanlara kıyasla daha sık rapor edilmiştir. Buna dayanarak, kalp yetmezliği riskinin günlük toplam itrakonazol dozuna bağlı olarak arttığı öne sürülmektedir.   Kalp yetmezliği olan veya daha önceden kalp yetmezliği bulunan hastalarda sağlanacak yarar alınacak riskten fazla olmadıkça, Funit Mikropellet Kapsül kullanılmamalıdır.   Kalsiyum kanal blokerlerinin itrakonazolle aditif negatif inotrop etkileri olabilir. Ayrıca itrakonazol kalsiyum kanal blokerlerinin metabolizmasını önleyebilir. Dolayısıyla, konjestif kalp yetmezliği riskindeki artma nedeniyle, itrakonazol ile kalsiyum kanal blokerleri birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.   Aklorhidri ve hipoklorhidri itrakonazol’ün emilimini azaltır. Mide asidinin azalması itrakonazol’ün emilimini azaltır. Bu nedenle mide asidini azaltan ilaçlar en az 2 saat sonra alınmalıdır. Ayrıca asit salgılamasını azaltan ilaçların kolalı içeceklerle alınması önerilir.   Çocuklarda kullanım Funit Mikropellet Kapsül’ün çocuklarda kullanımına dair klinik bilgiler sınırlıdır. Çocuklarda sağlanabilecek yarar potansiyel riskin üzerinde olmadıkça kullanılmamalıdır.   Yaşlılarda kullanım Funit Mikropellet Kapsül’ün yaşlılarda kullanımına dair klinik bilgiler sınırlıdır. Yaşlı hastalarda sağlanabilecek yarar potansiyel riskin üzerinde olmadıkça kullanılmamalıdır.   Böbrek yetmezliğinde kullanım Böbrek yetmezliği olan hastalarda oral yoldan kullanımda itrakonazol’ün biyoyararlanımı azalabilir. Bu nedenle itrakonazol’ün plazma seviyesinin izlenmesi, gerekirse doz ayarlamasına gidilmesi gerekmektedir.   Karaciğer yetmezliğinde kullanım Funit Mikropellet Kapsül karaciğerde metabolize olduğundan 1 aydan uzun süre kullanım sonunda halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğü hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir. Karaciğer hastalığı hikayesi olanlarda veya diğer ilaçlara bağlı olarak karaciğer toksisitesi gelişmiş kişilerde kullanılmamalıdır.   Hepatik etkiler İtrakonazol kullanımı sonucu çok nadir olarak ciddi hepatotoksisite –ölümcül akut karaciğer yetmezliği dahil- görülmüştür. Bu hastaların çoğu daha önceden mevcut karaciğer hastalığı olan, bazı sistemik rahatsızlıklar için tedavi gören, belirgin medikal bir hastalığı olan ve/veya hepatotoksik ilaç alan kişilerdir. Bazı hastalarda karaciğer hastalığı ile ilgili belirgin bir risk bulunmamaktadır. Bu vakaların bazıları tedavinin birinci ayında, bunların bir kısmı birinci haftada gözlenmiştir. İtrakonazol kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hastalar, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karın ağrısı veya idrar renginde koyulaşma gibi hepatiti düşündürebilecek işaret ve semptomların olması durumunda hekimlerine durumu bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır.   Karaciğer enzim düzeyi yükselen veya aktif karaciğer hastalığı olan ya da diğer ilaçlarla karaciğer toksisitesi yaşamış hastalarda, beklenen yarar karaciğer hasarı riskinden yüksek olmadıkça tedaviye başlanmamalıdır. Bu tip vakalarda karaciğer enzimlerinin izlenmesi gerekmektedir.   İmmünokompromize hastalar Bazı immünokompromize hastalarda (nötropenik, AIDS ya da organ nakli hastaları) itrakonazolün oral biyoyararlanımı azalabilir.   Yaşamı tehdit eden sistemik fungal enfeksiyonu olan hastalar Farmakokinetik özelliklerinden dolayı itrakonazol yaşamı tehdit eden sistemik fungal enfeksiyonların başlangıç tedavisinde önerilmemektedir.   AIDS hastaları Sporotrikoz, blastomikoz, histoplazmoz ya da kriptokokoz (meningeal ya da meningeal olmayan) gibi sistemik fungal enfeksiyonlar için tedavi alan ve hastalığın yineleme riski olduğu düşünülen hastalarda, tedavi eden hekim, idame tedavisinin gerekliliğini değerlendirmelidir.   Çapraz aşırı duyarlılık İtrakonazol ve diğer azol antifungaller arasında çapraz aşırı duyarlılık olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Başka bir azole karşı aşırı duyarlılığı olan hastalara, itrakonazol reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.   Gebelik ve laktasyonda kullanım:   Gebelikte kullanım kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Gebelerde kullanımına ancak hayati tehlikesi bulunan mikozlarda zarar ve yarar riski hesaplanarak başlanmalıdır.   Hayvan çalışmalarında, itrakonazol üreme toksisitesi göstermiştir.   İtrakonazol çok az miktarda anne sütüne geçer. Bu nedenle itrakonazol tedavisinde beklenen yarar ile emzirme sonucunda doğabilecek riskler çok iyi değerlendirilmelidir. Herhangi bir şüphede hasta emzirmemelidir.   Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen olumsuz

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Sancaklar  81100 DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klinik çalışmalar: Aşağıdaki tablo, itrakonazolün dermatomikoz ve onikomikoz tedavisinde kullanıldığı plasebo kontrollü çalışmalarda bildirilen yan etkileri göstermektedir. İtrakonazol ile tedavi edilen hastalarda görülen tüm yan etkiler (%1 ya da daha fazla sıklıkla görülen) tabloda bulunmaktadır. İtrakonazol ile tedavi edilenlerin %28’i, plasebo kullananların ise %23’ünde en az yan etki görülmüştür. Tablo 1’de bildirilen yan etkiler, araştırmacıların nedensel değerlendirmelerinden bağımsız olarak özetlenmiştir. Klinik çalışmalarda en sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal sisteme aittir.   Tablo 1:İtrakonazol tedavisi almış hastalarda, ≥%1’den fazla sıklıkla bildirilen yan etkiler   İtrakonazol N:%929 Plasebo N:%661 Vücut genelinde 5,8 5,9 Yaralanma 2,9 3,0 Sinir sistemi hastalıkları 5,7 6,4 Baş ağrısı 4,0 5,0 Gastrointestinal hastalıklar 9,0 6,5 Bulantı 2,4 2,6 İshal 2,3 2,0 Karın ağrısı 1,8 1,4 Hazımsızlık 1,7 0,9 Mide gazı 1,3 0,5 Hepato-biliyer hastalıklar 2,2 1,1 Anormal hepatik fonksiyon 1,0 0,3 Solunum sistemi hastalıkları 6,0 5,7 Rinit 2,0 2,1 Üst solunum yolu enfeksiyonu 1,8

Doz Aşımı

Tek kapsüllük ambalajda bulunması nedeniyle, Flurit-G’ye bağlı doz aşımı beklenmez. Bununla birlikte, vajinal kandidoz dışındaki endikasyonlar için kullanılan flukonazol preparatlarına bağlı doz aşımı durumunda, klinik durum gerektiriyorsa mide lavajı yapılmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.   Flukonazol büyük oranda idrarla atıldığından, zorlu diürezin atılımını hızlandırması mümkündür. Üç saatlik hemodiyaliz, flukonazolün plazma düzeyini yaklaşık %50 oranında azaltır.

Endikasyonlar

Akut ya da tekrarlayıcı vajinal kandidozun tedavisinde ve profilaksisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Sentetik bir triazol türevi olan flukonazol, yapısal olarak imidazol türevi bileşiklerine benzer. Fungistatik etkisini, mantar hücrelerinin membran geçirgenliğini değiştirerek ve mantar hücrelerindeki ergosterol sentezi için gereken sitokrom P-450 14-a-demetilaz enzimini inhibe ederek gösterir. Bu enzimin spesifik inhibisyonu, mantar hücrelerinde lanosterol gibi C-14 metil sterollerin birikmesi ve ergosterol konsantrasyonunun düşmesi ile sonuçlanır.   Flukonazol geniş spektrumlu bir antimikotiktir. Birçok maya mantarı ve dermotofit türü flukonazole duyarlıdır. Yapılan in vitro ve in vivo araştırmalar, Candida türleri, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis, bazı Microsporum ve Trichophyton türlerinin duyarlı olduğunu göstermiştir. Aspegillus türleri genellikle dirençlidir. Flukonazolün antibakteriyel etkisi yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim Flukonazolün farmakokinetik özellikleri, oral ya da intravenöz uygulamalarda belirgin bir değişiklik göstermez. Oral yoldan alındığında hızla ve tama yakın emilir. Aç ya da tok karnına alınması emilimini etkilemez. Mide pH’ının emilim üzerinde etkisi yoktur. Flukonazol iyi emildiğinden ve karaciğerden ilk geçiş sırasında metabolize olmadığından, biyoyararlanımı yüksektir (%90). Oral uygulamada, yaklaşık 1-2 saat içinde en yüksek plazma düzeylerine ulaşılır. Flukonazolün plazma düzeyleri, dozla doğru orantılıdır.   Dağılım Flukonazol, dokularda yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Yapılan araştırmalar, tükürük, balgam, tırnak, vezikül sıvısı ve vajinal dokularda serumla eşdüzeyde, idrar ve deride serum düzeyinin 10 katına varan konsantrasyonlara ulaştığını göstermiştir. Flukonazol, bazı azol türevlerinden farklı olarak beyin-omurilik sıvısına iyi penetre olur ve meningeal enflamasyonun derecesine bağlı olmaksızın serum düzeyinin %50-94’üne varan konsantrasyonlara ulaşır. Serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%11-12).   Atılım Flukonazolün plazma yarılanma süresi ortalama 30 saattir. Esas olarak idrarla atılır. Dozun yaklaşık %60-80’i idrarla değişikliğe uğramadan ve ortalama %11’i metabolitler halinde atılır. Karaciğer yetmezliği, flukonazolün farmakokinetik özelliklerini değiştirmez. Böbrek yetmezliğinde yarılanma süresi belirgin olarak uzayabilir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsülde 150 mg flukonazol bulunur. Boyar maddeler: İndigo karmin, titanyum dioksit, siyah demir oksit.

İlaç Etkileşmeleri

Aşağıdaki ilaç etkileşimleri uzun süreli flukonazol tedavileri sırasında görülen etkileşimlerdir. Tek doz olarak kullanılan 150 mg flukonazol tedavisinde bu etkileşimlerin görülüp görülmeyeceği henüz bilinmemektedir.   Antikoagülanlar: Flukonazol, varfarin uygulanan sağlıklı gönüllülerde protrombin zamanının %12 oranında uzamasına neden olmuştur. Kumarin türü antikoagülan alan hastalarda protrombin zamanının dikkatle izlenmesi önerilir.   Sülfonilüreler: Flukonazolün, sağlıklı gönüllülerde sülfonilüre grubu ilaçların (klorpropamid, glibenklamid, glipizid ve tolbutamid) yarılanma süresinin uzamasına neden olduğu görülmüştür. Sülfonilüre grubu antidiyabetik ilaç kullanan hastalara flukonazol tedavisi uygulanacağında, hipoglisemiye karşı dikkatli olunmalıdır.   Hidroklorotiyazid: Hidroklorotiyazid ve flukonazol uygulanan sağlıklı gönüllülerde, flukonazolün plazma konsantrasyonun %40 yükseldiği görülmüştür.   Fenitoin: Flukonazolün fenitoin ile birlikte kullanılması durumunda, fenitoinin plazma düzeyi belirgin bir şekilde yükselebilir. Bu nedenle, iki ilacın birlikte kullanıldığı durumlarda fenitoin düzeyi dikkatle izlenmeli ve gerekiyorsa fenitoin dozu ayarlanmalıdır.   Rifampisin: Rifampisin, flukonazolün biyotransformasyonunu hızlandırabilir. Rifampisin kullanan hastalarda flukonazol dozunun yükseltilmesi gerekli olabilir.   Oral kontraseptifler: Günde 50 mg flukonazol, etinil östrodiol ve levonorgestrelin düzeylerini etkilememiştir. Günde 200 mg dozunda kullanıldığında etinil östradiolün eğri altı alanı (AUC) %40, lenorgestrelin ise %24 oranında yükselmiştir. Bu nedenle, bu dozlarda, kombine oral kontraseptiflerin etkisinde değişme gözlenmesi beklenmez.   Endojen steroidler: Flukonazol, günde 50 mg dozunda kadınlarda endojen steroid düzeyini etkilemez. Günde 200-400 mg dozlarında erkeklerde endojen steroid düzeyini ya da ACTH stimulasyon testini etkilemez.   Siklosporin: Böbrek nakli uygulananlarda, günde 200 mg flukonazol, siklosporin konsantrasyonunda yavaş bir yükselmeye neden olmuştur. Kemik iliği nakli uygulananlarda, günde 100 mg flukonazol, siklosporin konsantrasyonunu etkilememiştir. Flukonazol alan hastalarda, siklosporin düzeyinin izlenmesi önerilir.   Teofilin: Günde 200 mg flukonazol kullanan hastalarda, teofilin plazma klirensinin %18 oranında azaldığı gözlenmiştir. Teofilin toksisite riskine karşı teofilin düzeylerinin izlenmesi ve gerekiyorsa dozunun ayarlanması önerilir.   Terfenadin: Günde 400 mg ya da daha yüksek dozlarda alınan flukonazolün, terfenadinin plazma düzeyini belirgin olarak yükselttiği görülmüştür. QT aralığının uzamasına bağlı ortaya çıkabilecek aritmi riski nedeniyle, flukonazol ile terfenadinin birlikte kullanılması önerilmez.   Rifabutin: Flukonazol ve rifabutinin birlikte kullanıldığı bazı hastalarda uveit görüldüğü bildirilmiştir. Rifabutin ve flukonazolün birlikte kullanıldığı hastalar dikkatle izlenmelidir.   Takrolimus: Flukonazol ve takrolimusun birlikte kullanıldığı bazı hastalarda nefrotoksisite bildirilmiştir. Takrolimus ve flukonazolün birlikte uygulandığı hastalar dikkatle izlenmelidir.   Sisaprid: Flukonazolle birlikte sisaprid kullanan hastalarda torsades de pointes dahil aritmilerin görüldüğü bildirildiğinden, iki ilacın birlikte kullanılması önerilmez.   Astemizol: Flukonazol, astemizol ya da sitokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçların serum düzeyinde yükselmeye neden olabileceğinden, birlikte kullanılmaları durumunda dikkatli olunmalıdır.   Zidovudin: Flukonazol, zidovudinin metabolizmasını engelleyerek plazma düzeyinin yükselmesine ve zidovudine bağlı yan etkilerin artmasına neden olabilir.   Simetidin, antasidler ya da yemeklerle birlikte alınması, flukonazolün emilimini etkilemez.

Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, akut veya kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.   Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre, günde 400 mg veya daha yüksek miktarda multipl doz flukonazol alan hastalarda, flukonazol ile terfenadinin birlikte kullanımı kontrendikedir. Flukonazol alan hastalarda sisaprid tedavisi uygulanmamalıdır (“İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler” bölümüne bakınız).

Kullanım Şekli Ve Dozu

Candida türlerine bağlı vajinitte, oral yoldan tek doz olarak 150 mg kullanılır. Reküran vajinal kandidoz insidansını azaltmak için ayda bir defa 150 mg’lık bir doz kullanılabilir. Tedavi süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır. Böbrek yetmezliğinde kullanım Vajinal kandidozda tedavi tek dozla sağlandığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir, normal dozunda alınabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Flurit D kapsül: Her kapsülde 150 mg flukonazol bulunan 2 kapsüllük ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent 34394 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat tarihi: 07.05.2007 Ruhsat no:  211/28

Saklama Koşulları

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her kapsülde 150 mg flukonazol bulunan 1 kapsüllük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Özellikle AIDS ve kanser gibi altta yatan ağır bir hastalığı olan bazı kişilerde, flukonazol tedavisi sırasında hepatik, renal, hematolojik ve diğer biyokimyasal testlerde anormallikler saptandığı bildirilmiş olmakla birlikte, bunların klinik açıdan önemi ve tedaviyle ilişkisi bilinmemektedir.   Çok nadiren, altta yatan ağır bir hastalığı sırasında flukonazol tedavisi uygulanan ve ölen bazı hastalarda karaciğer nekrozu görüldüğü bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda karaciğer nekrozunun aynı anda kullanmakta oldukları bazıları hepatotoksik olduğu bilinen çeşitli ilaçlara ya da altta yatan hastalığa bağlı olması mümkün olmakla birlikte, flukonazol tedavisi ile karaciğer nekrozu arasında bağlantı bulunmadığını söylemek mümkün olmadığından, karaciğer enzimlerinde belirgin bir yükselme görülen hastalarda, flukonazol tedavisini sürdürmenin riskleri ve yararları yeniden değerlendirilmelidir. Flukonazole bağlı olabilecek karaciğer hastalığı ile uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse, flukonazol tedavisi kesilmelidir.   Flukonazol tedavisi gören hastalarda, nadiren Stevens-Johnson sendromu gibi eksfoliyatif deri reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Ağır deri reaksiyonu görülme riski AIDS hastalarında daha yüksektir. Yüzeyel fungal enfeksiyon nedeniyle tedavi görürken, flukonazole bağlı olduğu düşünülen deri döküntüsü görülen hastalarda flukonazol tedavisi kesilmelidir. Sistemik/invazif fungal enfeksiyon nedeniyle flukonazol tedavisi uygulanan hastalarda deri döküntüsü görülürse hastalar yakından izlenmeli, büllü lezyonlar ya da multiform eritem ortaya çıkarsa tedavi kesilmelidir.   Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir (“İlaç.Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler” bölümüne bakınız). Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsades de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Sisaprid ile flukonazolün birlikte kullanımı kontrendikedir.   Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anafilaksi bildirilmiştir.   16 yaşından küçük çocuklarda kullanım güvenilirliği tam olarak kanıtlanmamıştır.   Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Gebelik Kategorisi: C   Gebe kadınlarda flukonazol ile yeterli sayıda iyi kontrollü çalışma yapılmamıştır. Koksidiyoidomikoz nedeniyle üç ay ya da daha uzun süre yüksek dozda (400-800 mg/gün) flukonazol tedavisi uygulanan gebe kadınların bebeklerinde multipl konjenital anomali görüldüğü bildirilmiştir. Bu anomaliler ile flukonazol arasındaki ilişki kesin olmamakla birlikte, gebe kadınlardaki yararları, fetüs üzerindeki olası risklerinden fazla olmadıkça kullanılmamalıdır.   Flukonazolün anne sütündeki konsantrasyonu, plazmadaki konsantrasyonuna eşittir. Bu nedenle, emziren annelerde flukonazol tedavisi önerilmez.   Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi Flukonazol, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.  

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Flukonazol, genel olarak iyi tolere edilir. Vajinit nedeniyle tek doz 150 mg flukonazol tedavisi uygulanan kadınlarda en sık görülen yan etkiler, başağrısı, bulantı ve karın ağrısıdır. Diyare, dispepsi, baş dönmesi ve tat duyusu ile ilgili yan etkiler ise seyrek olarak görülür  Bu yan etkilerin çoğu hafif ya da orta şiddettedir. Çok ender olarak anjiyoödem ve anafilaktik reaksiyonların görüldüğü bildirilmiştir.   BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Alu- Alu blisterde 30, 60 ve 90 tablet

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

FİXDUAL’ in içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizine dair karşılaştırmalı yapılan klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivitesini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizinden dolayı bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geçerli olduğu takdirde kullanılmış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ ne uygun olarak imha edilmelidir.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

FİXDUAL 5 mg/10 mg film tablet

İlaç Nasıl Kullanılır

Her bir film tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

Ağızdan alınır.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

FİXDUAL 5 mg/ 10 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

22/06/2012

Doz Aşımı Ve Tedavisi

24 ay

Etkin Maddeler

243/25

Farmakodinamik Özellikler

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Farmasötik Form

Mikrokristalin Selüloz (Tip 112), Poloksamer 188 (Mikronize), L-Hidroksipropilselüloz LH 11, Laktoz Granül, Kroskarmelloz sodyum, Sarı demir Oksit, Magnezyum Stearat, Laktoz Monohidrat, Hidroksipropilselüloz – L FP, Mikrokristalin Selüloz (Tip 102), Kolloidal silikondioksit(200) ve Magnezyum Stearat içerir.
(Visited 8 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window