İlaç Sınıfı Beşeri İthal İlaç
İlaç Alt Sınıfı İthalatı Yapılan Kan Ürünleri (IVIG) Listesi
İlaç Firması HUMAN
Birim Miktarı 1
ATC Kodu B05AA01
ATC Açıklaması Albümin
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A03661
Orijinal / Jenerik Türü Orjinal
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 618,59 TL (5 Temmuz 2020)
Önceki Satış Fiyatı 618,59 TL (5 Temmuz 2020)
Barkodu
Kurumun Karşıladığı 166,57 TL
Reçete Tipi Mor Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu E213E

İlaç Etken Maddeleri

  • human albumin

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda ya da yüksek infüzyon hızında Hipervolemi oluşabilir. Aşırı dozdan kaynaklanabilecek aşağıdaki klinik semptomların görülmesi durumunda infüzyon hemen kesilmeli ve diürez ile kardiyak çıktı, klinik durumun derecesine bağlı olarak artırılmalıdır: Kardiyovasküler aşırı yüklemeden kaynaklanan baş ağrısı, solunum güçlüğü, aorta kan toplanması. Artan kan basıncı Artan santral venöz basıncı Pulmoner ödem

Endikasyonlar

Child sınıflandırmasına göre CHILD_C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi < 2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında, Asit varlığında “Spontan bakteriyel peritonit” gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak, Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak, Kök hücre transplantasyonu ve veno oklüzif hastalık tedavisinde , Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resusitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi <2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında, Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik sendrom tanılı ve kan albumin düzeyi ≤ 2 g/dL olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediatrik hastalarda, Gebelik toksemisinde;kan albumin düzeyi ≤ 2 g/dL olan olgularda (preklemsi ve eklempsi tablolarında) İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda;kan albumin düzeyi ≤ 2 g/dL altında olan ve beraberinde plevral efüzyon,asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında, Hastanede yatan diabetik nefropatili hastalarda klass IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albumin düzeyi ≤ 2,5 g/dL olduğunda diüertik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Human Albumin, kantitatif olarak, insan plazmasındaki total protein miktarının yarısından fazlasıdır ve karaciğer protein sentez aktivitesinin yaklaşık %10’nunu oluşturur. % 20 albümin infüzyonunda kolloidal ozmotik basınç yaklaşık olarak kan basıncının 4 katıdır. Albüminin en önemli fizyolojik fonksiyonlarından biri kan onkotik basıncına olan etkisi ve kandaki düşük molekül ağırlıklı maddeleri taşıma görevidir. Albümin kan akış hacmini stabilize eder ve hormonlar, enzimler, ilaçlar, toksinler vb. taşıyıcı görevini üstlenir.

Farmakokinetik Özellikler

Normal şartlarda vücuttaki albümin konsantrasyonu vücut ağırlığının 4-5 g/ kg’ dır. Bunun %40-45’ i intravasküler, %55-60’ı ekstravasküler alanda bulunur.Bununla birlikte, anormal koşullarda ( ağır yanıklardan sonraki 24 saat içerisinde ve septik şok gibi) bu dağılım değişebilir. Yine normal koşullarda albüminin yarılanma ömrü ortalama 19 gündür. Yıkım ve sentez arasındaki denge genellikle geri besleme ile sağlanabilir. Eliminasyon çoğunlukla intraselülerdir ve lizozomal proteaz sebeplidir. İnfüze edilen albüminin %10’ nundan daha azı infüzyonu takiben ilk 2 saat içerisinde intravasküler kompartımanı terk eder. Bunun sonucu olarak kanın dolaşım hacmi uygulamadan 1-3 saat sonra artacaktır. İnfüzyondan sonra albüminin vücuttaki dağılımının intravasküler ve interstitial alanlar arasında dengeye ulaşması için 48 saat gereklidir.

Farmasötik Şekli

I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Formülü

Etkin madde: İnsan Albumini 100 mL infüzyon çözeltisi içeriği: 20 g insan plazma proteini (venöz damardan alınan) ile en az % 96 albumin Elektrolitler mmol g Sodyum iyonları 12,5 0,288 Potasyum iyonları max.0,2 0,008 Kalsiyum iyonları max.0,2 0,008 Klorid iyonları max.10 0,355 Oktonat iyonları 16 0,228 N1-asetil-D-/L-triptofan 16 0,392 Enjeksiyonluk su 100 mL

İlaç Etkileşmeleri

Bilinmiyor.   Geçimsizlikleri Human Albümin % 20 Behring diğer preparatlarla -özellikle tam kan ve eritrosit içeren- karıştırılmamalıdır

Kontraendikasyonlar

Dehidrasyonda (uygun sıvı infüzyonu yapılamazsa) İnsan plazma proteinlerine karşı aşırı duyarlılık bilindiği takdirde tedavi, önlem alınarak (olabilecekler önceden düşünülerek ) ve tıbbi kontrol altında yavaş yapılmalıdır. Aşağıdaki kontrendikasyonlar albümine bağlı olmayan hacim tamamlayıcısı olan ve/veya sulandırma amacıyla uygulanan infüzyon çözeltilerinde de geçerlidir. Hiperhidrasyon durumu (vücuttaki total su miktarı artacağından) Hipervolemi (artmış olan kan hacmi nedeniyle Dekompanse kalp yetmezliği Hipertansiyon Özafagus varisi Akciğer ödemi Pıhtılaşma bozuklukları (hemarojik diyatez) Ciddi anemi Renal ve postrenal anuria (böbrek yetmezliği)

Kullanım Şekli Ve Dozu

Dozaj: Hacim tamamlayıcısı olarak kişisel ihtiyaç ve dolaşım parametrelerine bağlıdır.Albuminin en önemli fonksiyonu kolloidal ozmotik basıncı korumasıdır.En düşük kolloidal ozmotik basınç seviyesi 200 mmHg (2,7kPa) olarak düşünülmelidir.Kolloid ozmotik basınç ve dozaj toplam protein miktarından indirekt olarak hesaplanabilir. Hastanın hacim durumu veya protein eksikliğine bağlı olarak düşük veya yüksek yüzdeli infüzyon çözeltileri uygulanır. Gerekli albumin dozu aşağıdaki formülle hesaplanır : (örneğin yanıklarda) [(İstenen toplam protein g/L – mevcut toplam protein g/L) x plazma hacmi (litre)* (=40 mL/kg vücut ağırlığı)] x 2 * Fizyolojik plazma hacmi vücut ağırlığı ve yaşa bağlıdır. Yetişkinlerde yaklaşık 40 mL/kg’dır.Çocuk dozu hesaplanırken bu göz önüne alınmalıdır. Örnek: 70 kg’lık bir hastanın protein konsantrasyonundaki 35 g/L’den 50 g/L’ye artış için gerekli protein hacmi 84 g veya 420 mL %20 ‘lik infüzyon çözeltisidir. [(50-35) x 2,8] x 2 = 84 g. Plazma hacminin hesaplanması: 40×70 = 2,8 1000 Bu formül sadece yaklaşık bir değeri vereceğinden, albümin konsantrasyonunu kontrol edilmesi tavsiye edilir.2 ile çarpılmasının nedeni, ekstravasküler kayıplardır.Bu faktör ciddi albümin eksikliklerinde çok düşük olmakla birlikte örnek teşkil etmektedir.Verilen hemotokrit kan ve plazma hacmi birbirleriyle ters orantılıdır.Bu nedenle hematokriti belirlemek tavsiye edilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Human Albumin % 20 Behring (Düşük Tuz) 50 mL I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Saklama Koşulları

Human Albumin %20 Behring ışıktan uzak tutulmalı ve +25oC’de saklanmalıdır.Ambalajın da belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. İnfüzyon şişesi açıldıktan sonra içerik hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kullanıma hazır çözelti içeren 1 adet 100 mL’lik infüzyon şişesi.

Uyarılar/Önlemler

Genellikle infüzyon berrak veya hafif opaktır. Bulanık veya tortu (partikül) içeren çözeltiler kullanılmamalıdır. Bu ürün insan kanından üretilmiş olmasına rağmen, virüsler ve teorik olarak Creutzfoldt-Jacob hastalığı (CJD) ajanı taşıyabilme riski bulunmaktadır. Bu tıbbi ürün 6,25 mmol (0,144 g) sodyum ihtiva eder; Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Virüs güvenliği: İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan ilaçlar veya kan ürünleri uygulandığı zaman, enfeksiyon ajanlarının geçmesi nedeniyle oluşan enfeksiyon hastalıkları tamamen önlenemez. Bu aynı zamanda bugüne kadar bilinmeyen yapıda olan patojenler içinde geçerlidir. Günümüzde parvovirüs B 19 gibi bazı virüslerin özellikle giderilmesi veya inaktive edilmesi zordur. Parvovirüs B 19 en ciddi olarak seronegatif hamile kadınları veya immün yetmezlikli kişileri etkileyebilir. Enfeksiyon ajanlarının geçme riskini azaltmak için vericiler ve bağışların seçiminde çok sıkı kontroller uygulanmaktadır. Buna ek olarak Human Albumin %20 Behring üretim prosesine virüs giderici ve/veya inaktive edici işlemler dahil edilmektedir: Human Albumin %20 Behring, HIV-1,HIV-2, HCV antikorları için HBs antijenleri için negatif olarak test edilen plazma bağışlarından hazırlanmıştır.Plazma içindeki ALT (GPT) düzeyleri de normal değerlerin iki mislinden daha yüksek olmaması gerekmektedir. Ek olarak, plazma havuzu HIV-1,HIV-2,HCV antikorları ve HBs antijenleri için test edilmiştir. Daha sonra plazma havuzu sadece eğer sonuçlar negatif ise ileri proseslerde kullanılmıştır. Human Albumin %20 Behring üretim prosesinde virüslerin eliminasyonu/inaktivasyonu yönünde katkıda bulunacak çeşitli aşamalar vardır.Virüs inaktivasyonu için çözeltiye, 10 saat süre ile 600C ısı uygulanmıştır.İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ürünleri sürekli kullanan hastalara hepatit aşı uygulaması uygundur. Hamilelik ve laktasyon: (Gebelik Kategorisi:C) Hamilelik ve emzirmede Human Albumin ürününün güvenliği kontrollü klinik deneyler ile tespit edilmemiştir. Hayvan deneyleri, ürünün güvenirliliği için yeterli değildir. Human Albumin insan plazmasının fizyolojik bir maddesidir. Endikasyon zorunluluğu varsa gebelik ve laktasyonda kullanılabilir. Dikkatle ve kontrol altında kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanmaya etkisi Araç ve makine kullanmaya etkisi görülmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Beklenmeyen yan etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.Hafif şekilde yüzde kızarıklık, ürtiker, hipertansiyon, taşikardi, ateş, kusma, titreme görülebilir.Bu durumda infüzyon durdurulmalı ve uygun tedaviye hemen başlanmalıdır. Dozaj ve infüzyon hızı çok yüksek olduğunda hipervolemi görülebilir. Bu durumda infüzyon durdurulmalı ve uygun tedaviye hemen başlanılmalıdır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
(Visited 2 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window